MÁME SE BÁT? - CO NÁS ČEKÁ??? - Igor Chaun, 18. 3. 2014
 

Zabýval jsem se teď dvěma videi s nejslavnějšími proroky a jasnovidci, abych je nahrál na Gossscha1 na YT. - Vyjadřují se často i k našim nadcházejícím dnům, a ne vždy jsou to povzbudivé vize. - Vyvstala tedy otázka: Jak to vnímat? MÁME SE BÁT? A co nás vlastně čeká?

Inu, povím vám, co nás čeká: NA CO BUDEME MYSLET, čemu budeme věnovat energii, TO NÁS POTKÁ! Nebojme se tedy katastrofických vizí, ani potenciální hrozby "třetí světové války"! Ale nemysleme na ně...

Povím vám jednu důležitou věc. Trvalo mi mnoho let, než jsem to pochopil. Jak funguje jedno velké tajemství bytí, podstata jedné iluze, o které hovoří „moudří“ všech dob…

A řeknu to rovnou: podle našich myšlenek a postojů NEUSTÁLE PROBÍHÁ ROZŘAZOVÁNÍ DO PARALELNÍCH MULTIKOSMŮ, ve kterých (jak, s kým a za jakých dějinných okolností!) BUDEME ŽÍT. A v těchto jiných světech se některé prorokované události naplňují, ale „tady“ nás mohou minout. Naše stínové vědomí je "tam" neustále také (také tam „existujeme“), ale míza našeho bytí je vždy, kde si uvědomujeme TADY A TEĎ, a třeba i tento text. Naše ukotvení v různých světech multiversa se neustále mění a je vždy řízeno tím, kam napřímíme "většinové pole svého vědomí“, jak s ním pracujeme, a kam jsme tedy jeho prostřednictvím sami sebe umístili. Rozhoduje, na co nejvíce myslíme, „jakým Igorem“ se nejvíce cítíme být, jsme-li více v lásce než ve zlobě, v radosti než ve strachu a tak podobně, a tím plynule v rámci přírodních vesmírných zákonů sami sebe v každém okamžiku znovu a znovu přeřazujeme (ne tedy jednou za rok či za život, ale v neuvěřitelně rychlém sledu okamžiků "teď") z jedné reality do druhé v rámci nekonečných paralelních světů.

Pokud se tedy "nenaplní" nějaké chmurné proroctví, je na místě pokorná radost a poděkování (sobě), nikoliv výsměch či znectění proroka. Oni prostě odečítají (ti skuteční jasnovidci) z akášických záznamů varianty možného vývoje lidstva a Země a varují nás, ať je to Edgar Cayce, Nostradamus, indiáni kmene Hopi, Svatý Malachiáš, Baba Vanga nebo Matka Shiptonová a další... Ostatně oni sami zdůrazňují, že BUDOUCNOST NENÍ PŘESNĚ URČENA! A že ji živě dotváříme a volíme MY...

Na pojem "mít osud ve vlastních rukou" tedy můžeme nahlížet i tak, že jsme to MY SAMI, KDO SE POSTOJEM A KVALITOU VĚDOMÍ rozřazujeme stále znovu a znovu do různých realit multikosmů, a v každé mikrovteřině pomyslně přeskakujeme do tetelících se mikrodestiček potencialit, visících od prvopočátku ve znehybnělém kosmu. To teprve jejich sled vnímání vytváří zdání našeho prostoru a času, ony však jen připravené a existující JSOU... Nejsme tam zbloudilými cizinci a nejsme neočekáváni. Právě za tímto účelem totiž Stvořitel mnohovesmír stvořil.
Tyto světy - a my v nich - se neodehrávají lineárně a v čase jeden po druhém, ale dějí se stejně ŽIVĚ A SOUČASNĚ, jako kupříkladu životy rodin v bytech velkého panelového domu. Naráz v různosti, jenže z bytu do bytu stěhovány...

A ještě k tomu času...

Máte pocit, že je těžké pochopit, že vše probíhá SOUČASNĚ?

Že čas je jen pouhým součtem momentů TEĎ?Že čas je jen biologická pomůcka smyslů pro "život na Zemi"?
Že čas vzniká, když vědomí biologického života postupně nasvětluje jednotlivé aspekty bytí, jeden po druhém...?

Pochopil jsem to, když jsem se díval po zahradě - na záhon měsíčků, jasně zářících. Vlastně nezářily všechny. - Naklonil jsem se nad nimi a zíral. Některé ještě byly zavinuté, jiné už pootevřené, a mnoho jich už plálo jasným květem. Některé už i odkvétaly... Vedle sebe byla poupata, zářivci i odkvétající těla. A přece to byl jeden záhon, jeden děj. Mé vědomí to "bylo schopné obsáhnout". Nechápal jsem květy odděleně, každý jako jinou realitu v různé fázi života, ale byl jsem schopen vnímat to jako JEDEN ZÁHON o mnoha probíhajících životech... Tak je to i s našimi životy a "reinkarnacemi", tak je to i s multisvěty. Je to všechno JEDEN STVOŘITELŮV ZÁHON. Akorát naše vědomí ještě nemá běžně schopnost to nahlédnout „vcelku“.

V každé vteřině napomáháme svému nabližování do vyšších vibračních a světelných dimenzí, a - jinak řečeno - je jen na nás, zda do světů vlídnějších a láskyplnějších, nebo do příběhů bolesti. A tím máme i možnost vyhnout se katastrofě (tragédii, bolesti) "proroky předpovězené"...

Je obtížné pochopit, že jsme ve všech těchto světech současně. A že v jednom jsme vždy nejvíce, nejpřítomněji.
Za realitu pak považujeme ten svět, do kterého jsme se nasměrovali tím, že jsme v něm momentálně ukotvili většinový "podíl vědomí". To pro nás pak vytváří TADY A TEĎ. Doslovně... (Můžeme se tak setkat a dát kupříkladu like na FB :-) )

Už nás to poprvé a nesměle učí i moderní kvantová fyzika (a již dávno staří Mistři). Že vše probíhá naráz a že jsme ve více realitách najednou. Nejvíce si sebe uvědomujeme v realitě, kterou jsme si určili pozicí aktuálního vědomí. Pro zajímavost - v tomto světě se MY nyní setkáváme, když máme před sebou tento článek. Do této reality jsme momentálně směřováni většinovým polem vědomí, proto jsme se tady VĚDOMĚ setkali, a můžeme tu psát i číst.... Ale ihned může dojít k okamžitému ROZŘAZENÍ, přičemž já nebo vy můžeme svým postojem a kvalitou vědomí vzápětí "odcestovat" jinam, do jiné reality v multikosmu, a tam umístit svůj většinový stav vědomí. Tam pak můžeme plynule navázat, obydlet „sebe“ v jiných souvislostech a v jiných kulisách osobního i světového "děje". Neboli animovat realitu beztak už existující, protože pro tuto eventualitu v rámci geniality Stvořitelova kosmického superpočítače vždy už souběžně připravenou!

Pro každé jedno naše potenciální rozhodnutí totiž EXISTUJE SAMOSTATNÝ CELÝ SVĚT! Už připravený. A pokud by nebyl, On jej ihned vytvoří, výtryskem Božské tvůrčí síly, svět se všemi podrobnostmi, zdánlivou historií a silou...

Když jsme v divadle, i na průměrném představení, vidíme možná na jevišti pěkné kulisy. Ten namalovaný strom i laň jsou věrohodné, jako pravé... Namaloval je kulisák postupně, od spermatu jelena, přes březost laně, po kůzle a růst, a ten strom od semínka, kterak klíčí a sílí z půdy? Nebo je kulisák namaloval naráz, jak jsou??? Odpověď známe. - NARÁZ, už v této podobě, připravil je pro účel daného příběhu, daného divadelního dějství, daného výjevu...

Stejně tak je to s paralelními světy. Jsou tvořeny AKTEM VRCHOLNÉ TVORBY v každém okamžiku nově a znovu, již v úplnosti, a představa fyzické lidské historie je pro nás jen pomocníkem pro lepší uchopení vlastního rodokmenu - a budíku na poličce (kalendáře na zdi)...

Vše je KULISA RŮSTU DUCHA, kulisa růstu VĚDOMÍ...

Pochystávky vrchního Kulisáře jsou rozmanité, k Jednomu účelu však směřující... A naše neuvědomělé přecházení mezi multisvěty sem a tam je podobné divadelnímu divákovi, který zapomenul, že je to "jen hra". A kulisu obdařil teorií o "původu druhů", o "velkém třesku" a tak podobně...

Mezi paralelními světy se neustále přemisťujeme a neustále rozhodujeme svými myšlenkami "ve kterém z nich budeme". Rozhodujeme přitom nejen povahou svých myšlenek, ale i narůstající kvalitou a čistotou srdce. V těchto světech nás čekají odlišné varianty našeho lidského a duchovního „vývoje“, a jsou tam připraveny všechny následky a souvislosti za činy „tady“. A to nejen po událostech „velkých“, ale i třeba "drobných", jako je opakovaná myšlenka na "nevyhnutelnou válku", na "blížící se katastrofu" nebo třeba i na "posun zemských pólů"... Samostatný paralelní svět je dokonce přichystaný i na variantu, že vstanu ze židle a půjdu se napít. Anebo NEPŮJDU! :-) A tím nezakopnu v předsíni, neprobudím souseda pode mnou, ten nepřevrhne v úleku vodu na spící dítě, to neutrpí trauma a proto se nebude pomočovat a „šťastně se ožení“.

Lze to pochopit u zjevných činů a souvislostí, ale podstatnější je, že stejně to funguje i u MYŠLENKOVÝCH VZORCŮ A FORMACÍ, kterými se naplňujeme a obklopujeme, které vysíláme do okolí… Protože právě těmi nejvíce rozhodujeme o volbě reality, do které se „nepozorovaně“ přeřadíme … a ve které se pochopitelně to či ono PROROCTVÍ buď nestane - anebo naplní…

Je paradoxem, že přeřazení do reality, kde se "katastrofa stane", není z hlediska veškerenstva "trestem" za toto myšlení, ale naopak aktem milosti, protože On jen z principu naplňuje naše přání... (Ruský film Stalker od Andreje Tarkovského.)

Dalším paradoxem je, že tento svět vlastně neexistuje, protože je složen z mikrookamžiků, v nichž neustále sám sebe proměňuje. Na váze kosmických sil je rozhodováno, zda je pro danou potřebu "individuálního vědomí" realita ještě dostačující... A překlápí se jinam v případě potřeby, když to vyvolá sklon a vyzařování vědomí člověka... Je to tedy jev natolik rychlý a neustálý, že jako "paralelní" jej vnímáme jen díky poznatku o kmitání částic v kvantové mechanice (a jejich mizení kamsi z tohoto světa "beze stopy"), ale z mystického hlediska se posléze dovtipujeme Jednoty v mnohosti, o které hovoří (nebo mlčí) Moudří od počátku lidského věku... Postupně se dovtípíme všichni. Ale někteří to odkládáme. :-) Za veselého úsměvu našich duchovních průvodců Na Výšinách... A pod ostřížím zrakem mnohých nevtělených bytostí a sil, které jsou propojenou součástí tohoto reje růstu, pádu a osvobození lidských bytostí... Tebe, mne, nás...

Vzniká jistě otázka, jak tohle neustálé překlápění probíhá na praktické bázi, to ROZŘAZOVÁNÍ DO PARALELNÍCH MULTIKOSMŮ. (Až jako kdybych slyšel jeho tichý kovový šum, ten tikot, to jemné bzučení změny. Nebo to jen pokročila noc?)

Jsem přesvědčený, že Mistři o tom vědí a mohou to používat, vědomě tím „cestovat“. Na naší úrovni si klademe otázku - CO JÁ S TÍM? Mohu to poznat? A pokud přejdu do jiné reality, co moji blízcí nebo přátelé???

V praxi tohoto světa to probíhá naprosto nepozorovaně, plynule, protože NEUSTÁLE! Pokud se s někým rozvážeme, poznáme to podle jeho postupného vymizení z našeho života, stejně tak, je-li to práce nebo jakákoliv životní okolnost. Projeví se to ztrátou zájmu, také často koncem přátelství nebo rozpadem vztahu... Neuvědomíme si to tedy (až na výjimky) naráz, spíše to připomíná postupnou „změnu kulis“ a vymizení některých blízkých z našeho života.

Je to obrovská Stvořitelova hra na efekt domina, ve které každý pád jedné destičky (myšlenky) vždy aktivuje pohyb a reakci jistým směrem. V meditacích nebo při rituálech se změněným stavem vědomí tyto souvislosti často překvapeně vnímáme a uvědomujeme si je. Vidíme, že vše je naráz, vše je už připraveno - a o konkrétní podobě bytí v tom kterém „patře reality“ rozhodujeme svou svobodnou vůlí.

Jsme tedy strůjci svého osudu.

Svými myšlenkami se PRŮBĚŽNĚ PŘEŘAZUJEME do různých paralelních světů... V každém z nich už jsme, ale TADY A TEĎ značí svět, který si uvědomujeme nejvíce a který vždy vyjadřuje nejvyšší možnou kvalitu vědomí, které jsme dosáhli na Cestě ke světlu.

A proto je, přátelé, tak důležitá každá jedna myšlenka na Boha, na Dobro, na Lásku. Uhýbáme tím kolapsům a katastrofám, předpovězeným proroky, a prosmýkáme se z realit, ve kterých bohužel opravdu nastanou...

V „našem světě“ se projeví také, ale jen v náznaku nebo v náhradní a méně bolestné podobě...

Lidským životem lze (bez úhony) projít... Ale je důležitá víra, myšlenka na Boha, dobro, Lásku - a vědomý příklon k těmto metám. Nedaří se nám to držet pořád, ale důležité je pokoušet se stále znovu. Každá jedna střelná modlitba se počítá, každá jedna dobrá myšlenka může pomoci zachránit "náš svět", tedy ten, ve kterém se právě teď nalézám, "spolu s vámi".

Je to naprosto fascinující...

Až s technickou precizností to funguje a pokaždé, když se "vědomě stáváme lepšími", nás to ladí směrem k vyšším světům. A Světlům! A Světcům...! A pomáhá nám to udržet „náš svět“ v klidu, v míru, ve spolupráci a v pokorné radosti z bytí.

Nejsme od těch ostatních realit MULTIKOSMU, neboli MNOHOVESMÍRU, zcela odděleni (vždyť se tam ve stínovém vědomí nalézáme také!), ale podstata našeho lidského bytí je vždy tam, kde vnímáme naše TEĎ A TADY.

Z ostatních realit pak doléhají „sem k nám“ z předpovězených katastrof jen střípky, třeba jako ozvěny a náznaky viděné ve snech, jako nejasná tušení… Nebo jako ony chvilkové propady vědomí "jinam", které, jak jsem dozvěděl, někteří teď prožíváte.

V jistém smyslu na to můžeme nahlížet i tak, že je zapotřebí své vědomí vyzvednout (osvobodit?) z jiných světů, tím ho scelit a opět učinit PLNÝM. Čím jiným je satori, neboli nirvána?

Viděl jsem kdysi inspirující film, a vy mi jistě jako filmaři tento příklad prominete... Jednalo se o bojovníka z Multivesmíru, který postupně hledal a zabíjel sebe v různých realitách, a vždy se tím sloučil se svou silou.... Zbýval jen jediný, poslední, kterého ještě musel zmoci... Ten film se jmenoval JEDINÝ. A hluboce mne zasáhl nejen proto, že mám rád kung-fu…

Ostatně jsou to právě citlivé duše umělecké, které často vyjadřují tušení a nápovědu, které ještě věda jaksi říci neumí, nebo "nemůže"…

Proto je tak důležité pozitivně myslet. Nevěřit na válku, nevěřit na apokalypsu, nebát se krize na Krymu. Nebát se proroctví. - Možná se to stane, ba určitě se to stane. Ale já u toho SE SVÝM SVĚTEM nemusím být... Není to povinné. Je to VOLITELNÉ! Do značné míry... Jako předměty ve škole... Tak jestli chcete, tak se přidejte. V tom mém světe se NENÍ ČEHO BÁT. Jen vlastního strachu ... a míry svobody, když si ji uvědomíme. Protože ta přináší ODPOVĚDNOST za vlastní život, právě tam, kde teď jsem, v rámci celého Stvořitelova MULTIKOSMU.

Děkuju, Igor Chaun, 18. 3. 2014

----------------------------------------------------------------

Odkazy na související videa:

O PODSTATĚ ČASU - Igor Chaun (a Morgan Freeman a Julian Barbour :-)

https://www.youtube.com/watch?v=dm0n1IHgvKM

PARALELNÍ SVĚTY a radost ze Stvořitelova díla! :-) Igor Chaun (Brno, 14. 5. 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=2X88HVD4Bng

PARALELNÍ SVĚTY - velmi inspirující britský dokument

https://www.youtube.com/watch?v=t6GCDiJLX48

Domino efekt

https://www.youtube.com/watch?v=IXtDChNB3gc 

VESMÍRNÁ GALERIE TADY NA ZEMI - Igor Chaun (13. 8. 2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=GzyZyMsXQVE

 

Dva filmy o jasnovidcích, které mne inspirovaly:

Edgar Cayce - PROROCTVÍ A ŽIVOT  

https://www.youtube.com/watch?v=GzyZyMsXQVE

Nejslavnější proroci a věštci

https://www.youtube.com/watch?v=fBg2TaYxNkM

 

Film, o kterém jsem psal:

Jediný (The One)

Akční / Thriller / Sci-Fi - USA, 2001, 84 min

POPISKA DISTRIBUTORA: Představte si, že existujete v různých podobách v paralelních světech. Vaše alter ega prožívají rozmanité osudy a se smrtí každého vesmírného dvojníka se rozdělí jeho síla a energie mezi zbývající. Přechody mezi jednotlivými světy - kvantové tunely známé jako červí díry - hlídají speciální agenti multiversa. Jeden z nich, bývalý agent Yulaw, už zničil v paralelních světech 123 svých alternativních životů. Už zbývá jen poslední dvojče na Zemi, uznávaný veterán losangeleského policejního oddělení Gabe. Jeho život, spokojené manželství i čest se ocitnou v troskách, když Yulaw vnikne do jeho světa, hnaný touhou stát se nejmocnějším, neporazitelným jedinečným. Křehká rovnováha vesmíru je ohrožena, osudová bitva mezi dobrem a zlem vrcholí.


 

 Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Ivana Vitáková
Dana Talácková
David Borůvka
Děkujeme, že přicházíte
nabrat inspiraci a posilu!