Igor: O UFO, spirituálním zážitku v Amazonii a pořádání Kongresu 2012

Když jsem navštívil brazilskou jižní Amazonii, opakovaně se mi při rituálech a náboženských obřadech, kterých jsem se účastnil v rámci domorodé křesťanské církve (s požitím jejich posvátného nápoje), rozevírala šíře kosmického Stvořitelova díla, včetně mnoha bytostí a kosmických civilizací, které jsem začal opakovaně vnímat a kterými jsem zjistil - k svému úžasu - že je VESMÍR DOSLOVA ZABYDLEN. A ne kdesi daleko! Začínalo to už půl metru nad mojí hlavou! … Bytosti andělské, průvodcovské a od věků nápomocné v díle Stvořitelově míchaly se mi zprvu s podivnými, racionálními a technicky dokonale organizovanými celky jednotlivých vesmírných ras a kultur, však velmi zřetelných a podivuhodně jasných. Posléze jsem získal schopnost lépe se orientovat a pochopit rozdíl mezi bytostmi duchovními (andělé) a bytostmi vtělenými a karmicky procházejícími také zrodem a „úmrtím“, byť v jiných světech a v jiných podobách, a v jiných formách organizované společnosti. Postupně jsem s některými částečně komunikoval, lépe je chápal, kladl jim otázky a dokonce i vnímal odpovědi. Nutno říci, že naše silná spirituální práce při obřadech Je zajímala a Ony bytosti přicházely, podílely se. V procesu spirituální práce jsme jim byli blíž, i díky účinkům posvátného nápoje. Tato setkání byla velmi dojemná. V některých případech jsem „viděl“, jak oni přesně znají mou reinkarnační cestu a mohou nás sledovat, jako své „mladší děti“ i po našem vtělení do člověka. Opakovaně jsem nalézal dávnou příchylnost, ba i samotnou provázanost s těmito civilizacemi, kterých jsme patrně téměř každý už byli součástí. Teď jsme „zde“, ale oni nás skenují a hledají vědomí těch z nás, které by snad už bylo připraveno, v pokoji, lásce a neagresivitě - s nimi komunikovat. Jsou mnohem blíže, než se domníváme, a od té doby se jen trpce usmívám povzdechu vědců, kteří „neúspěšně hledají další život ve vesmíru“. Pominu-li teorii, asi velmi pravdivou, o paralelních světech, jiné místo s žijícím člověkem ve vesmíru netřeba. To my jsme jedineční, v této části vesmíru a v tomto časoprostoru, tak jako i planeta Země, protože sem se přichází za účelem získání konkrétní lidské zkušenosti. A „tam“ oni mají zase zkušenost svou. Ale o nás vědí… A vše se odehrává v jedné obrovské symfonii Stvořitelova díla, kterou ovšem Oni - na rozdíl od nás - už žijí a vnímají mnohem vědoměji. (Na jisté úrovni se o Bohu už nepochybuje. :-) Některá setkání byla velmi pohnutá, byť probíhala v náznaku, a je třeba říci, že pro mé netrénované lidské vědomí bylo velice těžké toto „telepatické“ spojení ustát, udržet kontakt, řečí televizní, udržet obraz a zvuk… Na druhou stranu, toto vše provázel zvláštní proces rozpomínání, kdy s překvapivou samozřejmostí cosi v mém vědomí volalo: Tak to přece je! TO ZNÁŠ! Vždyť tohle už odedávna víš! … A jen jsem se divil, jak jsem TOHLE mohl zapomenout… Tyto procesy pro mne byly o to cennější, že probíhaly i po ukončení práce s posvátným nápojem, a probíhají v jisté míře dosud. Domnívám se tedy, že se jednalo o „protlačení kanálů ve vědomí již existujících“, nikoli o vytváření schopností nových. A že tedy my lidé na to z principu máme výbavu. Ba možno říci, že jsme z vůle Stvořitele na toto pochopení a příští setkání s dávnými příbuznými již z kadlubu vybaveni. Ale musíme si na to vzpomenout, že MŮŽEME, pokaždé znovu - že jsem jako lidská bytost i tímto způsobem vnímání a komunikace vybaven, že PROSTĚ MOHU, přestože na základní škole mne to „jako Igora“ učitelé neučili! … Ba ani na středním odborném učilišti s maturitou ne, a dokonce ani na Filmové akademii ne! :-) A to tam byl i Otakar Vávra! :-) Došel jsem proto k názoru, že se jedná o velké tajemství lidského rodu, na které si zprvu musí přijít každý sám, ale které pak už můžeme SDÍLET. A proto o tom hovořím i já, vážení a milí přátelé, byť se sám místy podivuji povaze i odvaze svých slov… :-) Více o tom pohovořím ve své přednášce na kongresu „UFO A SPIRITUALITA V AMAZONII“.  

Ano, zprvu jsem se tam v té Amazonii při rituálech divil! Vždyť jsem tohle nechtěl! Toužil jsem přece „pouze“ poznat Boha, tak proč se mi toto vnímání nebeských bratrů ve vědomí otevírá?!? - Posléze jsem s láskou, pokorou a naprostým úžasem pochopil, že pokud chceme POKROČIT NA CESTĚ K BOHU, v jisté fázi se před námi může rozevřít i tato neuvěřitelná šíře a fantaskní pestrost (dokonalost, krása a inteligence!), s níž je ZABYDLEN VESMÍR. Že je třeba s odvahou prostoupit mžurkou tohoto tajemství…! Na cestě k pochopení Boha mne mělo potkat tohle, a věřím, že i některé z vás… Nejvíce fascinující na těchto mých slovech je to, že je to asi opravdu pravda… Chápete to, přátelé? Tu sílu? Čeho jsme součástí a jaký máme úkol? Každý jeden sám, i pospolu. Je obtížné „postoupit“ bez pochopení šíře Stvořitelova díla a bez seznámení se s jeho dětmi, mnohdy dokonalejšími a fantasknějšími, než jsme „vymysleli“ v nejdivočejších našich sci-fi literaturách. Když jsem to pochopil já,  nerad a neochotně, v šoku a s pláčem jsem poklekl na dřevěnou podlahu průvětrného pralesního kostela, ano, a plakal, nad tou NÁDHEROU, jíž jsem jako Vesmířan účasten, a toto pochopení mne i nyní, přes občasné slabosti a pády, nesmírně povznáší. A vede k větší úctě k vlastnímu životu, ještě k větší pokoře vůči síle Stvořitele a vůči RODINĚ JEHO VESMÍRNÝCH DĚTÍ, do které patříme, každý jeden z nás, jen si to uvědomit… Není třeba se ničeho bát… Starší a vyspělejší bratři na ten náš OKAMŽIK POCHOPENÍ, na to zažehnutí jiskry v našich srdcích a vědomích, trpělivě čekají. Plody vědomého vstupu do kosmické rodiny jsou pro nás již pochystány. Nejsou to pouze ony „utajované technologie“ k lepšímu a šetrnějšímu žití člověka tady na planetě, ale jsou to i plody POCHOPENÍ MOŽNOSTI láskyplnějšího a vědomějšího života nás lidí… A jen tací dokážeme lépe pochopit a prožít vlastní život…

Nevím, zda to bylo velkou ochranou a Světlem, které jsme při rituálech měli, ale ANO, mělo by ještě zaznít: "viděl jsem" pouze bytosti přátelské, láskyplné a moudré, a trpělivě nám nápomocné. Od té doby nenaslouchám příliš teoriím o mimozemšťanech temných a šedivých, nezatěžuji se tím. Já viděl jen ty hodné, a to je pro mne podstatné... :-) Věřím, že tím, že se na TYTO DOBRÉ BRATRY orientuji, tím spojení s nimi posiluji. Doporučuji vám totéž. Věřím v dobro, a věřím, že tím i rozpouštím temnotu. I v sobě... Protože protiváhou Lásky není nenávist, ale STRACH. Mnohé z toho, co se „moudře tváří“, i z úst leckterých slovutných učitelů či novodobých „řečníků pravdy“, jen povzbuzuje náš strach, ať už to tito lidé činí vědomě či nevědomě. Cesta k Lásce a ke svobodě vede přes zbavení se strachu, kupodivu, to především… Přes nalezení vlastní vnitřní svobody, a pochopení, že ve skutečnosti se odpovídáme pouze svému svědomí, tedy Bohu…

Ještě cítím potřebu dodat, že se při rituálech přirozeným způsobem vyjevovala síla a krása Ježíše, Panny Marie, Jana Křtitele a dalších láskyplných zářičů křesťanského nebeského dvora. Povedle a pospolu s vnímáním zjasňující se existence mimozemských civilizací… V okamžicích, kdy jsme k nim v rámci rituálu Santo Daime zpívali své písně a vznášeli své prosté modlitby. Jejich přítomnost jsem místy vnímal silně až k omdlení, a jako přirozenou součást vesmíru, jako jakési „správce“ lásky a Božího porozumění a opatrování v naší části Vesmíru, pro naše pozemské bratry a sestry, a tedy i pro sebe… Cítil jsem, jak je pro křesťanský svět - a lidstvo vůbec - vyzařování Krista nesmírně důležité, a jak je pro lidskou bytost nápomocné se k této síle přimknout. Píši to proto, že TYTO VĚCI SE MI JEVILY V PODIVUHODNÉM VESMÍRNÉM SOULADU s mimozemšťany a spatřovaným i tušeným množstvím kosmických civilizací, na rozdíl od obvyklého vnímání rozporů (náboženských, filozofických, konceptuálních) v myslích nás lidí. TAM už je to zaléváno pochopením, souladem, žitím ve vědomém řádu s vesmírnými zákony a v Boží vůli, v radosti z bytí samého… Dokonce jsem v jednu chvíli nevydržel a vyslal k Panně Marii zvídavou otázku? Kde je hranice tvé lásky! Co kdyby všichni lidé „naráz“ na tebe pomysleli, Boží matko…? Kolik lásky dokážeš vygenerovat? A odpověď byla, že TOLIK, kolik jí bude potřeba. Že ona není „pevný tvar“, ale systém, jenž přijímá, přečerpává a vrací! A má libovolnou kapacitu, v případě potřeby až do samotného „konce vesmíru“. Ptal jsem se, zda si mohou z ní brát i bytosti z jiných civilizací a planet, hvězd či časoprostorů a světů… Odpověď byla, že ano, pokud ji naleznou. A pokud se na ni obrátí. Vnímal jsem ji téměř jako planetu či vyzařující hvězdu, jejíž osvícená tvář (strana) míří k nám. Ale hlavně sloužím lidskému rodu, zněla odpověď. Pro vás tu jsem, ukotvena ve vesmíru… Pochopil jsem, že je to SÍLA, která lidskou potřebou a prosbou dle situace sílí nebo slábne, ale VŽDY JEST připravena, v rámci kosmického „duchovního mechanismu“. Bere Lásku přímo ze Zdroje (je sama Láskou) a předává ji dále lidskému rodu, pro něj formou lépe pochopitelnou, lépe „stravitelnou“. Tedy vírou, náboženstvím, odpovědí na konkrétní modlitbu… Třeba i v podobě „zázraku“, což jest děj možný, avšak „za zrakem“ běžného lidského chápání, protože projev vyšší milosti, skokového odpuštění – léčba, pomoc, záchrana. – Nedokážeme si jako lidské bytosti pro TO sahat sami. Protože my se svou nervovou soustavou a vědomím jsme prvotně kalibrováni (nyní - v tělech) na pozemský život a vnímání, a svým energetickým systémem nedokážeme do systému „sahat přímo“, spálilo by nás to. Alespoň nás netrénované… Omluvil jsem se Panně Marii, té nesmírné vyzařující láskyplné síle kdesi v kosmu, jak jsem ji vnímal, jako malý žáček za svou nechápavost, usmál se, a byl zase šťastnější… Ony „zářiče křesťanské vesmírné lásky“ jevily se mi v některých chvílích téměř až „technicky dokonalé“, na naší úrovni bychom řekli jako transformátory a předávače mocné a absolutní Boží síly, té krve vesmíru, tohoto Božího oběživa, jež proudí vesmírem… Podivuhodně se mi to propojovalo s technickou mocností vyšších civilizací, zároveň pospolu spatřovaných!, a v některých okamžicích mne dokonce napadalo poněkud heretické pomyšlení, že na jedné straně jsou to pro nás zářiče lásky, Kristus, Panna Marie a další…, které vzýváme a které nám pomáhají, a na druhé straně jsou to dokonalá vyzařující „zařízení“ vyšších bytostí ve vesmíru, nám do vědomí takto projektovaná, protože se jedná o nutnou redistribuci Lásky coby živiny našich duší, potřebné k dalšímu růstu i lidskému životu samému… Dokonce se mi opakovaně vtíral do vědomí obraz Mojžíše na hoře, který přijímá desatero - z vesmírné lodi… Nechtěl jsem to, odháněl to, ale když jsem šel po stopách těchto nových vidění, tento obraz Mojžíšova setkání se mi podivuhodně opakoval, k mému překvapení, a aniž bych se touto myšlenkou kdykoliv dříve zabýval… Nevím, zda to bylo s Mojžíšem takhle. Ale už tuším, že vše je jinak, než nás učí, než nám tvrdí, ba co víc, že vše je NAOPAK. :-) - Proto apeluji sám na sebe, i na toho, kdo chce naslouchat, abychom byli klidní a pobývali více ve svém nitru, kde máme všechny odpovědi, na všechny své otázky… Jsme postrojeni už „latentně dokonalí a vědoucí“, akorát se musíme probudit… :-) A uvědomit si vlastní možnosti a začít už konečně žít, jak TAKÉ můžeme, a to i k radosti našich starších a vyspělejších kosmických bratrů, kterým tím dokonale zaklepeme na dveře, však už radostně pootevřené… :-)

ONI o nás vědí, a my JE už začínáme tušit. Téměř každý den teď slyšíme v rádiu, televizi či čteme v tisku, „nějakou zmínku“ o UFO či E.T., třeba jen žertovnou (kupříkladu že „mají přistát v létě v Liberci“ :-). Všimli jste si? - TO SE VĚDOMÍ LIDSTVA TĚMITO ZMÍNKAMI POSOUVÁ A PŘIPRAVUJE…! Jsem nesmírně rád, že pořádáním tohoto kongresu můžeme napomoci k lepšímu pochopení této SKUTEČNÉ A FAKTICKÉ VESMÍRNÉ PROVÁZANOSTI NAŠEHO LIDSKÉHO RODU S BRATRY A „UČITELI Z HVĚZD“, kteří o nás vědí, jsou tu, a čekají na naše probuzení… Kdesi jsem četl krásnou věc. Že každá velká lidská pravda byla vždy zprvu vysmáta, potom zpochybněna - a nakonec ku blahu lidstva přijata… Mimochodem,  „učitelé z hvězd“, tak nazývají mimozemšťany peruánští šamani, kteří s nimi komunikují. Viz stejnojmenný film Viliama Poltikoviče, který bude na kongresu také uveden…) Děkuju a těšíme se na vás. Brzy vám předložíme podrobný program. Bude to opravdu neobyčejný společný víkend.

Díky, Igor Chaun, 29.3. 2012Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Ivana Vitáková
Dana Talácková
David Borůvka
Děkujeme, že přicházíte
nabrat inspiraci a posilu!