Živý rozhovor, sdílení a INFORMACE o všech aktivitách GOSCHA probíhají současně

na FACEBOOK Igora Chauna. - Navštivte náš hlavní YOUTUBE KANÁL GOSCHATV1

 

 


Kontaktujte nás


Svůj KOMENTÁŘ nebo DOTAZ na GOSCHA aktivity můžete vložit také přímo SEM! Děkujeme!

Datum: 22.09.2018

Vložil: T.Lobsang Rampa

Titulek: Bez názvu

Věřte, čemu chcete. Vede-li vás vaše víra k tomu, abyste s ostatními jednali tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi, pak až se ozve poslední zavolání - projdete. T. Lobsang Rampa

Odpovědět

—————

Datum: 13.09.2018

Vložil: Rosa de Sar

Titulek: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Osud Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé je dnes neznámý, neboť byl nahrazen příběhem jejího bratra Jana.

„Následuj mě. Petr viděl, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval a který byl po jeho boku při poslední večeři. Petr se zeptal: Co bude s ním? Ježíš odpověděl: Jestliže chci, aby tady zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mě následuj. Onen učedník je zapisovatelem Janova evangelia.“

Janovo evangelium

Osud Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé, apoštolky evropského Západu a hlavní autorky takzvaného Janova evangelia, je dnes zcela neznámý, neboť byl záměrně nahrazen příběhem jejího mladšího bratra Jana. A přitom je text evangelia, jejž zapsala ve spolupráci se svou matkou Marií z Betánie, Ježíšovou první manželkou, jedním z nejautentičtějších dobových písemných pramenů. I když do textu po převozu do Sýrie její bratr Jan zasáhl, a nevyhnulo se asi ani pozdějším církevním úpravám, je tato písemnost důležitým zdrojem, z něhož vyšel i křesťanský hermetismus. Když jsem v Bibli pročítala „Listy Janovy“, došlo mi, že se zde jedná o korespondenci diákonek – duchovních učitelek takzvaných janovských křesťanských obcí, k nimž lze řadit i Ježíšovu dceru, jež společně s Marií Jakubovou a se svou dcerou Sárou připlula do jižní Francie a stala se poté významnou apoštolkou v Evropě.

Otisky jejího duchovního působení lze nacházet hlavně v oblasti Pyrenejí a v Galicii, kde se i díky její činnosti rodilo křesťanství podle původního Ježíšova gnostického konceptu. V pyrenejských údolích i v horských sedlech se nově usadily první křesťanské komunity v čele s diákonkami a později zde vznikla i celá řada románských kostelů se specifickou malířskou výzdobou, kde je mezi evangelisty vyobrazena i Ježíšova dcera. Je pohřbena v Santiagu de Compostela v kostele sv. Marie Salomé, jenž je jediným kostelem tohoto zasvěcení v Evropě. K jejímu hrobu dnes nemíří tisíce poutníků jako do nedaleké katedrály s ostatky jejího nevlastního bratra apoštola sv. Jakuba Většího, neboť její odkaz se církvi podařilo z dějin vymazat. S životem Ježíšovy dcery zřejmě souvisí i označení prvních takzvaných janovských obcí v Přední Asii, které se velmi brzy začaly dostávat do střetu s pavlovskými misiemi a s patriarchálními žido-křesťanskými skupinami.

Ježíšovy učednice přinesly do Evropy a zde rozšířily také svatojánský kult, jenž však nesouvisel s hnutím Jana Křtitele, jak se dnes předpokládá. Před jeho asketickým učením dávaly diákonky přednost Ježíšovu pojetí gnóze, kde pravá cesta k poznání mohla vést i skrze mystický prožitek božské lásky při zasvěcení ve „Svatební komnatě“, jak to popsal v apokryfním evangeliu již apoštol Filip. Učení Jana Křtitele se stalo spíše východiskem pro vznik raně křesťanských asketických hnutí, jež začala postupně vznikat hlavně na severu Sýrie, kde i nadále po odchodu z Jeruzaléma působil Ježíš. Duchovní praxe matriarchálních komunit v západní Evropě se zde úzce provázala také s kultem velkých bohyní a s keltsko-iberskou spiritualitou za vzniku nového mystického křesťanského proudu, jenž se stal trnem v oku rodící se velké církvi v Římě.

„Miláček Páně“ z Janova evangelia zůstal v textu anonymní, i když byl později ztotožněn s Janem Evangelistou, který se pak objevil i pod křížem na vyobrazeních Ježíšova ukřižování. Měl takto být zřejmě vymazán odkaz jeho sestry Marie Salomé, jež byla oním „učedníkem, kterého Ježíš nejvíce miloval.“ Jan byl v době ukřižování Ježíše ještě malým dítětem a až později byl vyškolen v Ježíšově učení, jež se více zaměřilo na cestu lásky a pravého poznání. Apoštolky a jejich skupiny vyznávaly gnostickou mystickou duchovní cestu, zatímco vznikající mužské církve zvolily cestu evangelizace. Na duchovní odkaz Ježíšovy dcery a jejích pokračovatelek v Pyrenejích později navázalo i manichejské hnutí, jež se zrodilo ve 2. století na pomezí dnešního Turecka a Sýrie, kde až do pozdního věku žil a působil Ježíš a také apoštol Tomáš.

S osudem a působením Ježíšovy dcery v Evropě souvisí také grálská tématika, jež byla později uměle spojena s osudem Marie Magdalény, která však v Evropě nepůsobila. Jako svobodná kněžka po celý život vyučovala své žákyně na území Přední Asie, kde byla také pohřbena. Magdalský kult se v Evropě nově zrodil až ve středověku, a to hlavně z přičinění templářů na základě záměny Máří s její učednicí poustevnicí Marií Egyptskou a nebo s Ježíšovou dcerou Marií Salomé. Také obrozené neokatarské hnutí v Pyrenejích dnes vychází z učení Marie Magdalény, avšak nebrání se ani představě o její mladší inkarnaci a působení ve Francii v oblasti Languedoku.

Pramatky raně křesťanských obcí v jižní Francii a v severním Španělsku byly zvány „Naše paní“, to je Notre Dame nebo Nuestra Seňora, a později byly spojeny s kultem Panny Marie a také Černých madon, jež byly též připomínkou plodnosti zemských bohyní. Duchovní učitelky se podílely také na oživení tradice galicijské pouti, přejmenované později na pouť Svatojakubskou, jež byla tehdy zvána podle svatyní bohyní na trase „Cestou hvězdy“. V doznívajícím matriarchátu na územích s iberskou a druidskou spiritualitou se tak pozvolna rodilo křesťanství, jež zde bylo šířeno nenásilnou formou a s tolerancí k duchovním proudům a náboženstvím na daném území.Odpovědět

—————

Datum: 04.09.2018

Vložil: Bertha Dudde

Titulek: Reinkarnace

Reinkarnácia - 20. marca 1959 (Bertha Dudde, č. 7312)

Mali by ste všetci vedieť, že nemôžete ľubovoľne opakovať váš pozemský pokrok ako ľudská bytosť, ale musíte využiť túto jedinečnú príležitosť, ak raz nechcete byť sužovaní trpkým žiaľom, že ste z vlastnej viny odišli nevyzretí do duchovnej ríše. Názor, že môžete ľubovoľne často opakovať váš pozemský život, až dokým dosiahnete určitý stupeň dokonalosti, vás necháva byť vlažnými vo vašom úsilí za dokonalosťou, a preto je také učenie škodlivé pre vaše duševné zdravie, je nebezpečenstvom, lebo mnohí ľudia sú kvôli tomuto učeniu neporiadni vo svojej duševnej práci, sú ustavične v nádeji, že budú môcť v novom živote dobehnúť to, čo zameškali.

Také učenie je predsa mylné... Vy máte bezo zvyšku využiť dar milosti stelesnenia sa v človeku, lebo keď už raz vstúpite do záhrobnej ríše, vtedy je váš pozemský vývojový proces uzatvorený, a každý ďalší vývin teraz závisí od vášho postoja v duchovnej ríši, ktorý môže byť veľmi rozdielny.... Pri dobrej vôli, pri činorodej pomoci svetelných bytostí a pri účinnom príhovore od ľudí, môžete aj na onom svete ešte zaznamenať pokrok a dospieť raz aj ku blaženosti, avšak k tomu musíte vynaložiť ďaleko viacej sily než na Zemi.... avšak môžete aj klesnúť do hlbiny, ak máte úplne zatvrdené srdce, čiže žiadnu dobrú vôľu.

A v tomto stave by to bol bol skutočne nebožský čin, keby vám bolo poskytnuté ešte opakované vtelenie na Zemi, ktoré by nikdy nezaručilo váš duchovný pokrok, pretože slobodná vôľa je vždy rozhodujúca a kvôli tejto slobodnej vôli vám tiež musí chýbať spätná spomienka. Ak ale máte dobrú vôľu, potom budete môcť dosiahuť aj v duchovnej ríši ku onej zrelosti, ktorá vám zaistí prísun svetla a tak aj určitý stupeň blaženosti, ktorý môže byť neustále zvyšovaný.... A potom už viac nebudete nosiť v sebe žiadnu túžbu potom, aby ste si obliekli mäsité telo a museli pristúpiť k opakovanému vteleniu na Zemi....

Ojedinelé prípady, v ktorých sa toto môže udiať, majú svoj mimoriadny dôvod, ale nikdy na ne nemáte nahliadať ako na pravidlo, že by sa z toho mohlo odvodzovať učenie o znovuvtelení. Lebo tu nejde o to, že by človek nemohol dospieť k určitému stupňu zrelosti.... lebo kvôli tomu zomrel Ježiš Kristus na kríži, aby toto bolo umožnené, aby človek mohol jednorazovým prejdením po Zemi získať úplné odlúčenie sa od formy. Je to výhradne vôľa človeka, ktorá zlyháva a zato tiež musí pre seba prijať následky.... neblažený stav v duchovnej ríši, ktorý podľa svojej vôle nemôže ľubovoľne odtrhnúť ani zmeniť.

Okrem toho, všetko napreduje podľa Božej vôle, jedine samotná vôľa človeka sa môže nasmerovať spiatočnícky.... A tak by to protirečilo plánu božského poriadku, keby bola nejaká bytosť skrze Jeho vôľu preložená do spiatočníckej formy, ktorú by nesprávne využívala a preto by sa teda mohlo hovoriť o zneužití daru milosti, za ktoré by sa teraz musela zodpovedať a prijať za to na seba následky.

Opätovné vtelenie sa zaiste môže vyskytnúť v mimoriadnych prípadoch, aby sa za účelom poskytnutia pomoci vtelili na Zem svetelné duše, aby tým prejavili svoju veľkú lásku k trpiacemu ľudstvu, že ešte raz pre seba prijmú pozemský život ako ľudia, aby svojim blížnym pomohli v duchovnej núdzi. A tak teda možno veľmi dobre uveriť, že sa na Zemi zdržiavajú ľudia, ktorí zostúpili zhora, ale sami o tom nevedia, a preto to aj ich blížni zaiste tušia, ale nemôžu to tvrdiť s istotou....

Ešte omnoho menej vierohodné sú ale také domnienky, že sa ľudia viackrát objavujú na Zemi, u tých ľudí, u ktorých nie je spoznateľná žiadna duchovná misia.... Učenie o znovuvtelení je nebezpečenstvom pre ľudí, lebo ojedinelé prípady bývajú zovšeobecňované, a zodpovednosť ľudí počas krátkej doby ich pozemského života sa ponecháva bez povšimnutia a ustupuje bezstarostnosti človeka, ktorý tu verí, že bude môcť opakovane dobehnúť to, čo tu zameškáva....

Jedného dňa mu toto poznanie v záhrobnej ríši padne zaťažko, lebo človeku už nikdy nebude možné dobehnúť to, čo z vlastnej viny zameškal v pozemskom živote. Aj tam pravda ešte môže dospieť k určitému stupňu svetla a tento ustavične zvyšovať, ale nikdy nebude môcť dosiahnuť stupeň Božieho detstva, ktorý je možné dosiahnuť iba na Zemi.... A k tomu je ešte vo veľkom nebezpečenstve, že v záhrobnej ríši ešte viac klesne do hlbiny, keď sa nechytá príležitosti a s pomocou svetelných bytostí sa nesnaží stúpať nahor....

Amen.

Odpovědět

—————

Datum: 16.06.2018

Vložil: Henryk Kiereś

Titulek: NEW AGE

New Age má globalistický a totalitní charakter utopie

Pod pojmem New Age se skrývá dnes velmi módní ideologie, jejíž stoupenci předpovídají brzký příchod nového věku (New Age) ve světových dějinách – věku vodnáře. Má se vyznačovat všeobecnou hojností (symbolizuje ji mytologický mladík Ganymédes vylévající vodu ze džbánu) a především celkovou proměnou lidského bytí: dojde ke zbožštění člověka a k jeho konečnému osvobození od zla.

Mohlo by se zdát, že se tyto vize nemusejí brát příliš vážně, že se jedná o svého druhu neškodnou kulturní zvláštnost, která stejně jako jiné módní trendy pomine a nakonec jednou provždy upadne v zapomnění. Vždyť lidské dějiny jsou plné mýtů a utopií, různých vzletných idejí, které lež prezentují jako pravdu a s oblibou vytvářejí obrazy dokonalých společností a států. To je sice pravda, jenomže z historie víme, že tyto sny nekončí tam, kde by skončit měly – pouze na papíře –, ale že jsou velmi často živnou půdou pro společenské ideologie a jejich úsilí přeměny světa a že tato přeměna s sebou namísto slibované hojnosti dobra a vysvobození z moci zla přináší rozklad kultury a civilizační můry.

New Age vychází z mýtů a utopií a následně je roubuje na tzv. gnózi. Tato tajná nauka je základem každé ideologie a je největším ohrožením lidské kultury – proto ji není radno podceňovat. Ba co víc, New Age rádo cituje vědu. Využívá jejích pikantérií (o ty ve vědě nebyla nikdy nouze), zároveň si ji přivlastňuje, přičemž se mu mnohdy daří svést vědce: filosofa, přírodovědce, humanistu, ale i psychologa a psychiatra. Když se učenec stává rukojmím New Age, pak se gnózí nakazí i jeho vědní obor a stane se pseudovědou, „služkou ideologie“. Dodejme ještě, že se New Age zmocňuje i teologie a náboženství, umění a morálky, má totiž „zálusk“ na celého člověka, na veškeré jeho aktivity.

Co je na New Age tak přitažlivého? Tak tedy: jedná se o vizi a té je vlastní tzv. holistické pojetí, tzn. že podává ucelený obraz světa. Na tomto pozadí pak stanovuje konečný cíl lidského života a předkládá zaručené recepty k jeho dosažení. Dále pak New Age vychází vstříc světonázorovým potřebám člověka, přičemž síla jeho vlivu a atraktivita spočívají v jednoduchosti předkládaného obrazu světa i samotných receptů. Každá společenská ideologie žije z propagandy a nejspolehlivějšími nástroji propagandy jsou právě jednoduché vize plus snadnost dosažení cíle.

Na „špek“ New Age skáčou nejen jednotlivci, ale i celé národy, ba dokonce celá pokolení. Běžně se takovéto „pastičce“ velmi trefně říká manipulace. Ovšem budeme-li na tuto manipulaci pohlížet v zájmu přesnosti s jistou účastí, nazveme ji spíše sebemanipulací, jejíž příčina tkví ve zcela obyčejném pochybení v poznání, tedy v neuvědomělém zaměňování lži za pravdu, klamu za skutečnost. Není proto od věci podívat se na New Age a seznámit se s historickými i věcnými příčinami jeho zavádějícího smýšlení. Název článku předpokládá, že pramenem New Age je jakási pseudofilosofie, tedy – z hlediska původu a etymologie – falešná moudrost. Doplňme ještě, že gnosticismus dělá lidstvu společnost „odjakživa“ a jako filosofický směr spatřil světlo světa teprve někdy mezi šestým stoletím před Kristem a čtvrtým stoletím po Kristu. Avšak omyly filosofie (navzdory její vlastní podstatě) jsou gnózi nakloněny a stojí u základu New Age.Co je to New Age?

Jak již bylo řečeno, jde o učení hlásající příchod věku vodnáře – období hojnosti a osvobození člověka z moci zla. Tato idea vyplývá z tzv. spekulativních slunečních teorií a z astrologických představ s nimi spojených, podle kterých závisí běh dějin a osud člověka na postavení planet a pohybu hvězd. Základem astrologických předpovědí je horoskop, tedy tabulka předkládající zvěrokruh, označující polohu planet, která souvisí se znameními zvěrokruhu v určitém časovém okamžiku. Stoupenci New Age jsou přesvědčeni, že astrologie je nejstarší a nejhodnotnější naukou, která navíc má i antropologické poslání.

Tak tedy, podle astrologie, přesněji řečeno, podle historiosofie, jež je s ní spjata, ovlivňuje lidské dějiny vesmírný rytmus, přičemž každý věk, např. věk raka, berana, ryb či vodnáře, imanentně vymezuje jeho specifický archetyp – archaický kód (řec. arché = praobraz, počátek, princip, pralátka) –, který rozhoduje o charakteru země i na ní žijícího člověka. Ke svému konci spějící věk ryb byl (přes všechny své výdobytky) epochou válek a materiálního nedostatku. Věk vodnáře má být naopak „nadčasový“, má být obdobím, v němž dojde k naplnění dějin a člověk dosáhne plnosti svého lidství. Hovoří se zde o božské přirozenosti člověka, potažmo o nahrazení Boha Člověkem.

Zrod a rozšíření New Age spadá do druhé poloviny dvacátého století (šedesátá až osmdesátá léta) a jeho počátky jsou co do organizace spjaty s utopickým společenstvím ve skotském Findhornu a s tzv. Institutem pro rozvoj lidských schopností sídlícím v kalifornském Esalenu, neposlední řadě s nesčetnými sektami navazujícími svým učením na myšlenkové konstrukty New Age a užívajícími shodné praktiky a rituály. New Age je z hlediska uspořádání a učení velmi pestré, pod jeho praporem můžeme nalézt nejen rozličné sekty a celosvětové organizace, kupříkladu tzv. scientologickou církev či svobodné zednáře, ale také nespočet příležitostných a místních společenských směrů či subkultur.

Jejich programy ovlivňují různé filosofie, které hrají dominantní roli: např. složka náboženská – v ní se předpovídá sloučení všech stávajících náboženství do jednoho celosvětového nadnáboženství nebo odstranění těchto náboženství z života „newagera“; složka ekologická – její realizace probíhá v souvislosti s kultem Matky země (Gaia) a s politickými aktivitami „zelených“; složka společenská – zde se propaguje anarchie (stádní komunismus) a tzv. otevřená sexualita (zejména homosexualita a pedofilie), boj o legalizaci omamných látek (zejména tzv. měkkých drog) a nevázaný životní styl (ideologie MTV); složka „demografická“ – morální i právní uznání antikoncepce, potratů i eutanazie a na druhé straně genetické zdokonalování lidstva (eugenika).

Styčným bodem všech modifikací New Age je víra v to, že po roce 2000 vchází lidstvo do nové epochy, epochy konce dějin i vesmíru (dojde k „smrti“ dějin, k období posthistorickému), epochy vyznačující se tzv. rozšířeným vědomím, oplývajícím světlem a harmonií. K tomu je nutné doplnit fakt, že ideologie New Age, vyznačující se doktrinálním eklektismem a synkretismem, není ani tak ve většině případů proklamována, jako spíše nevědomky praktikována. Přispívá k tomu rozvoj sdělovacích prostředků a s tím související informační globalizace světa, jež zcela zřetelně napomáhá šíření tzv. multikulturalismu („multi-kulti“), který razí názor, že všechny kultury jsou si rovné, a hledá inspiraci v dávných civilizacích a laciných senzacích.Kritika New Age

Hlasy s New Age polemizující jsou zajedno v tom, že jeho učení není projevem, potažmo známkou vyššího poznání či pokročilejší civilizace, nýbrž znamením hluboké krize, v níž se západní civilizace ocitla. Tato krize se vyznačuje ztracenou schopností rozumět světu, člověku i místu člověka ve světě, stejně jako konečnému cíli lidského života. V názoru, resp. světonázoru hnutí New Age můžeme nalézt prazvláštní směs útržkovitých vědomostí – výpůjček z rozmanitých oborů, náboženských systémů a mýtů, které jsou spolu provázány na principu „zbožného přání“ (wishfull thinking).

New Age nezapadá do klasického pojetí logiky a běžně chápané racionality. Jeho základní teze jsou buď nepravdivé, anebo si navzájem odporují. Nejsou tedy ani tak lživé, jako spíš nesmyslné. Kromě toho jsou na hony vzdáleny přirozeným (spontánním) zkušenostem, na nichž je založen celý vědomý život člověka, a to dokonce i našeho „newagera“. Největší odpor vzbuzují případné reálné (!) následky ideologie tohoto hnutí, a to v rovině antropologické, civilizační a kulturní.

Je mu vyčítáno, že odosobňuje a odlidšťuje člověka, přispívá k úpadku života společnosti a k „zglajchšaltování“ kultury a stírá hranice mezi vědou, uměním a náboženstvím. Poukazuje se přitom na praktiky New Age, jež představují velké nebezpečí pro psychiku člověka a škodí samotné podstatě jeho lidství. Jedná se zejména o citovou izolaci, holotropní dýchání, hypnózu, mantry, nedostatek spánku a nepřiměřené posty, kineziologii, mandaly, cvičení tai-či, aikidó, feng-šuej, rolfing, iridologii, reiki, bioenergoterapii, používání kyvadélek atp.

Jmenované parapsychologické a alternativní medicínské směry, zvláště ty, jež jsou k nám importovány z mimoevropských kultur, neslouží k rozvíjení lidského rozumu, aby člověk více a lépe rozuměl (přitom myšlení je nejvyšším lidským poznávacím aktem), ale ke snižování rozumové schopnosti člověka a v konečné fázi až k jejímu rozvrácení. Mimo to tzv. selfismus [zaměření na vlastní já – pozn. red.] a pozitivní myšlení zabíjejí v lidském jedinci schopnost reflexe a sebereflexe, která je nezbytnou podmínkou bytí „ve světě“, zejména společenského života a jeho měřítka – solidarity.

Žádná z technik New Age pak není neutrální v otázkách poznání či světonázoru a údajné „nové stavy vědomí“, kterých toto hnutí dosahuje, jsou výsledkem působení šamanismu a iniciačních technik. Poukazuje se rovněž na naivitu lidí, kteří se ideologií New Age nechají ovlivnit a hledají v ní proslulý „kámen mudrců“, jakýsi univerzální recept na lidský život. Přívrženec New Age většinou prochází „vymýváním mozku“ a mění se v „nového proletáře“, povolný nástroj komerčně zaměřené civilizace.

Řada kritiků New Age správně podotýká, že tato ideologie má globalistický a totalitní charakter. Jeho mluvčí hovoří otevřeně o vládě New Age či taky plánu New Age, jenž obsahuje všecko, co nabízejí utopie, jmenovitě záměr vybudování světa-stroje, ve kterém bude zmiňovaný proletář (Gemeinermann, Everyman, Homo Sovieticus), tento reprezentant „lidského potencionálu“, podléhat byrokracii, kulturní i civilizační uniformitě, rovnostářství, militarizaci, přerozdělování statků a eliminaci (osob politicky nepřizpůsobivých). Typické pro New Age je rovněž fakt, že nesvádí pouze prostotou svých myšlenek a jednoduchými recepty, ale i náboženskou rétorikou, propaguje přece světové náboženství, čímž slibuje i ukončení náboženských rozporů a válek, smíření lidstva v nové duchovní hlavě, které oni říkají Maitréja a my Antikrist, přičemž „osvíceným“ slibuje „samospasení“.

Odpovědět

—————

Datum: 12.06.2018

Vložil: Stanislav Furda

Titulek: Duchovno a svoboda k sobě patří! (Igor Chaun, 28. 5. 2018)

Cestování a svoboda

Tak do západní Evropy - kam jsme skoro celej život nemohli, tak tam to asi nepude. Německo, Francie, Anglie, Švédsko aj. to asi nebude ono - samej lágr, samej muslim. Domácí se tam sami bojí ven a navíc většina památek, kvůli čemu bych tam jel, je ve velkých městech a tam je muslimů nejvíce. A s babou, dcerou či vnučkou už vůbec ne. S děckama raději do Norska taky ne! Náhodou budou zlobit, dám jim na prdel a domů pojedu bez nich...


Na jih Evropy raději taky ne. Všude černo a plno. Tam bych se bál i bez bab. Už to nepude ani do jihovýchodní Asie - i tam řádí IS, hoří a bouchají sebevrazi. Tam, kam se ještě nedávno jezdilo - Egypt, Tunis, Afrika a Arábie, tak tam ani náhodou...

Zbývají velcí bratři:

Ten nový - USA mně nechce. Musí vědět proč, co tam chci, nač tam chci, jak tam a kde a proč budu a jak dlouho a s kým a s čím tam budu. Když si na letišti kýchnu, o tom , že bych si prdnul ani neuvažuji, tak mně z letiště vrátí a kufry pošle za mnou...


Zbývá mi ten druhý - Rusko.

Když se mrknou do pasu a uvidí,

že jsem z Kocábova, tak dostanu

na budku a pomažu zpět,

jak nejmenovaný poslanec...


Tak že jsem ve větší prdeli jak

před revolucí. Havel říkal, že se

nemám bát. Nezaměstnanost,

že nebude, abych se nenechal

zastrašit. Zdražovat se nebude,

abych se nenechal zastrašit.

Že budu moct cestovat po celým

světě, abych se nenechal zastrašit.

Že budu moct říkat, co si myslím.

O všem že budeme rozhodovat

v referendu, abych se nenechal

zastrašit. Potom prdnul do hlíny

a zůstalo po něm jen jméno na

korejským letišti a na nějaký

lavičce v Japonsku...


Až na jaře vyrazí další várka

muslimských doktorů a inženýrů

do Němec a až to Makrela přebere,

zbytek pošle k nám, tak se opět

nenechám zastrašit..!

To se rovnou poseru ! To už

nebudu moct vylézt ani před

barák. Tam by mně umyli vodním

dělem ti, co mně mají pomáhat

a chránit...


No, nejsme na tom hůř jak za bolševika?

Odpovědět

—————

Datum: 13.06.2018

Vložil: Petr Cibulka

Titulek: Re: Duchovno a svoboda k sobě patří! (Igor Chaun, 28. 5. 2018)

Vždyť žijeme za bolševika, tak proč by nemělo být stále hůř?

Odpovědět

—————

Datum: 31.05.2018

Vložil: Vojen Koreis

Titulek: Něco málo o theosofii


Co je theosofie?

Přesná definice neexistuje prostě proto, že každý z nás jsme zcela unikátní bytostí a proto také máme každý svou vlastní interpretaci; každý z nás prostě chápeme věci trochu jinak. Někdy i hodně jinak. Mám-li ale generalizovat, potom musím prohlásit, že je theosofie školou filosofie, školou prastaré moudrosti, která zde je a vždy byla, i když moderní doba ji jaksi přehlíží. Lze to říci také jiným způsobem. Jedná se o tu pravdu, která více či méně ukrytá, stojí za všemi náboženskými systémy (mezi něž počítám i materialismus), které si kdy lidstvo vypěstovalo. Theosofie je zároveň vědou, i když není takovým druhem vědy, jaký se pod tímto výrazem dnes běžně chápe; tedy vědy založené na myšlení analytickém. Theosofie si vyžaduje syntetický způsob myšlení, přičemž nestojí a nikdy nestála na víře, což právě je typické pro náboženství. Analytická věda v zásadě rozebírá na menší a menší kousky vše to, co nás obklopuje, tedy materiální svět. Člověk je ale schopen dohlédnout dál než za hranice které nám vytyčuje hmota a právě o to v theosofii jde: zkoumat to, co se za těmito hranicemi nachází.

Kromě materialismu, který je ale také založen na víře, ostatní náboženské systémy tohoto světa stojí na jednom jediném výroku: v těle člověka se skrývá duše a ta je nesmrtelná. Theosofie se ale na to dívá jinak a jaksi obráceně—theosof vám řekne, že člověk JE duší, která má tělo. Navíc ještě to, že těch těl má člověk několik, každé z nich uzpůsobené k tomu být schopno žít a pohybovat se na některé z rovin existence, jimiž v průběhu svého evolučního vývoje prochází.

Jak se to má s reinkarnací?

Je tomu stěží půldruhého století, kdy v západním světě se o reinkarnaci prakticky vůbec nic nevědělo. Ne, že by tomu tak bylo odjakživa, pouze asi půldruhého tisíciletí. Dnes se už ví, že dokonce i raná křesťanská víra, jejíž představitelé se později zasadili o to, aby reinkarnace se ztratila skoro beze stopy z z dohledu věřících křesťanů, brala reinkarnaci jako fakt. Konšely konané v rozmezí pár set let, zhruba mezi 4. a 6. stoletím, ale prostě dospěly k rozhodnutí víru v reinkarnaci potlačit. Proč? Zřejmě převládly obavy z toho, že by takováto víra vedla k ledabylosti, k ochablosti. Znaky toho konečně lze spatřit u obyvatelstva zemí, kde je víra v reinkarnaci rozšířená; ať už na to dnes tolik rozšířená politická korektnost nahlíží jakkoliv! Biskupové a podobní církevní hodnostáři se tehdy přičinili a to důkladně, takže téměř všechno zavánějící reinkarnací prostě zmizelo ze všech spisů. Nebylo to v té době zase tak těžké něco takového dokázat. Písemností nebylo v oběhu zase tak příliš mnoho, lidí, kteří uměli číst a psát rovněž ne. Postarat se o to, aby ti kteří budou v kostelích kázat běžným lidem měli k dispozici jen “čistý materiál”, se tak dalo zařídit poměrně snadno a téměř dokonale. Zůstalo jen pár celkem sporných míst v bibli, která nejspíš unikla zrakům cenzorů.

V poslední čtvrtině 19. století se vynořila Jelena Petrovna Blavatská, která společně s Henrym Steel Olcottem a Williamem Quan Judgem založila v roce 1875 v New Yorku Theosofickou společnost. Doktrína, kterou tato ruská kněžna předložila západnímu světu, je založena na jejích skvělých znalostech východních filosoficko-náboženských směrů, zejména esoterického hinduismu a buddhismu.


Vliv Blavatské

S Jelenou Petrovnou Blavatskou se začíná evoluce duchovního vědomí moderního světa. To by se mohlo mnohým zdát být příliš odvážným prohlášením. HPB, jak se jí už za jejího života běžně říkalo, byla totiž postavou nanejvýše kontroverzní. Její příspěvek k vývoji moderního světa je ale obrovský, i když z velké části zneuznaný. Může za to jednak její povaha, o níž lze jen říci, že byla nevyzpytatelná, také ale to, že svět v němž se pohybovala nebyl ještě zdaleka připravený k tomu uznat autoritu a intelektuální převahu ženy nad většinou mužů v jejím okolí.

V zemích Čech a Moravy se toho o Blavatské příliš mnoho neví. Pokud o ní lidé slyšeli, potom spíše v negativním smyslu. Minulý režim nebyl nakloněný ani věcem rázu duchovního, ani ruské aristokracii. Nacisté před ním naopak ukradli z theosofie co se dalo využít k jejich cílům, jako například árijskou rasu (tímto jménem totiž theosofie označovala jednu z tzv. kořenových lidských ras). Nacistům se také podařilo skoro úplně pokrýt špínou prastarý, původně nesmírně čistý a ohromně potentní symbol hákového kříže a to pouze tím, že jej obrátili naruby. Takové věci se v okultním světě dějí ─ jako všude jinde jsou zde kladné a záporné stránky, bílá a černá magie, chcete-li. Zneužít se dá téměř všechno, stejně jako lze věcí a situací kladně využít. Theosofie Blavatské je a vždycky byla o tom kladném, o hlasu ticha. Hlas ticha je jedním z mála knižních titulů z pera Blavatské, které kdy v Česku vyšly (Nakladatelství Zmatlík a Palička ve 20tých létech minulého století, vpravo).

Pouhých deset let uplynulo po smrti Blavatské a Theosofická společnost, kterou Blavatská založila spolu s plukovníkem Olcottem a W.Q. Judgem, oslovila svou náboženskou filosofií ty nejprogresivnější mozky rodícího se dvacátého století. Pokud jde o umění, potom různé, náhle se vynořivší směry, jakými jsou dadaismus, surrealismus, abstraktní expresionismus, projevující se v malířství, sochařství, architektuře, hudbě, jevištní tvorbě, atp., vděčí za mnohé theosofii. Téměř vše, co vzniklo v moderním umění zhruba od konce 19. století, až do doby po první světové válce, dědictví čehož se táhne jeho dějinami dodnes, buď přímo čerpalo z theosofie nebo se aspoň o ni zblízka otřelo. Ke kulminaci došlo kolem roku 1910, asi dvacet let po smrti Blavatské. Například Kandinského významný spis O duchovnosti v umění (1911) je jasným svědectvím toho, že jeho autor si dobře prostudoval práce Blavatské, Sinnetta, Besantové, Leadbeatera, atd. Jména známých osobností, které ovlivnila theosofie, si ukážeme na jiném místě. Postupně, budete-li se dále probírat těmito stránkami, zde také naleznete jiné ukázky umění, které za svůj vznik vděčí theosofii.

Zatím si povíme ještě něco, co by nás mohlo zejména zajímat jako Čechy. Ve světě daleko nejznámější dva čeští malíři Alfons Mucha a František Kupka měli oba velice blízko k theosofii. Obrazy Františka Kupky zejména, už v jeho raném období kolem roku 1890, byly často zcela jasně inspirovány theosofickými náměty a myšlenkami; později už byly přímo založeny na teoriích z theosofie převzatých. Snad vůbec nejzajímavější je to, že všichni čtyři umělci, které jmenují různí teoretikové umění jako možného prvního abstraktního malíře, tj. Kandinskij, Mondrian, Malevič a Kupka, byli theosofy. Byl jím i Jackson Pollock, který téměř o půl století později přišel se zcela novými metodami techniky abstraktní malby. Proto také naleznete reprodukce několika děl těchto malířů na spodku této stránky. Seznam lidí, kteří buď přímo patřili mezi členy Theosofické společnosti nebo k ní měli velmi blízko, je vskutku impozantní. Už proto těm lidem, kteří (zejména v Česku) na tuto "pseudovědu", jak theosofii s oblibou nazývají, hledí okem podezíravým či přímo pohrdavým, musí někde něco podstatného unikat...

Odpovědět

—————

Datum: 26.05.2018

Vložil: p. s. t.

Titulek: bible svata a ti druzi

hezky vecer, chci se jen podelit o synchron, ktery clovek nevymysli :)
dnes rano jsem se probudila a prvni co me oci shledli,byl odkaz na vase par minut stare video na you tube o tom, ze jste na kulataku asi v 8:15 rano nasel 3knihy - Bibli svatou...aniz bych na to pozdeji pres den vzpomela- ten samy den vecer jsem sla s mym kocourkem do parku v Braniku...asi 8:15, nikde nikdo a na lavicce prede mnou lezely 3knihy - Bible svata ( kancional a zpevnik )...vedela jsem, ze jsem rano dostala ze zhora vzkaz, ale ze bude mit tento odraz me zarazilo, pobavilo, a vyvedlo z miry...asi vim, ze to ma na svedomi jeden "spolecny" znamy, co zemrel a zeptam se ho, ale podobny synchron jsem s vami kdysi mela uz jednou, a tenkrat to byl pan Koci...ktery se mnou zustal dodnes, dekuji za zpravy pres nebezsky mobil, dobrou noc, Prince Sea Torrri

Odpovědět

—————

Datum: 04.05.2018

Vložil: Vladimír Pecholt

Titulek: MILAN ŠČUČKA

Igore, tohle přece není zdaleka první případ, kdy jsi nerozeznal a podpořil podvodníka, falešného proroka, nebo přímo zloducha. Stačí vzpomenout třeba Teal Scott (Swan), Inelii Benz, zmíněného Nowického, nebo i Jiřího Drahoše, jakož i různé kartářky a lesbické vaginální terapeutky. Teď je to pan Ščučka, kterému jsi dobře posloužil a vidím, že nejnověji ses rozhodl podpořit další velký kšeft s psychedelickou drogou od žáby Bufo Alvarius. Myslím, že se nejedná u tebe o zakolísání, ale o cílené matení. Ty totiž nejsi schopen skrze své ego rozeznat dobré od zlého. O Ščučkovi říkáš, že je manický, mesianistický a chce vydělávat peníze. Ty jsi na tom ale úplně stejně jako on (stejné přitahuje stejné), tvé bujné ego se postavilo do role duchovního učitele a magického tahouna „kočáru světla“, jak tomu říkáš. Bohužel je to spíš pohřební vůz a je mi líto oklamaných, bezelstných a jistě dobrých duší těch, kteří ti věří a spoléhají na tvé vedení. Hle, jak ti před nedávnem blahořečili, když jsi video vyvěsil, nyní ti opět blahořečí, když jsi ho sundal. Jistě jsi tím potěšen. Vladimír Pecholt (Medvěd).

Odpovědět

—————

Datum: 05.05.2018

Vložil: Katja

Titulek: Re: MILAN ŠČUČKA

Voltaire

„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“

Ernst Moritz Arndt

"Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění."

Odpovědět

—————

Datum: 13.06.2018

Vložil: Petr Cibulka

Titulek: Re: MILAN ŠČUČKA

Otevřel jste zde velké a pro nás extrémně nebezpečné téma falešné opozice, se kterým se budeme ještě velice dlouho neúspěšně potýkat. Pošlete mně prosím na sebe přes naše stránky svůj mailový kontakt, rád bych vám poslal ke kritickému posouzení a případné diskusi svoji vlastní značně rozsáhlou analýzu na stejné téma.
S pozdravem vše dobré všem dobrým a Zlé pryč!
Petr Cibulka, www.cibulka.net plus https://voltepravyblok2018.cekuj.net/.

Odpovědět

—————

Datum: 16.06.2018

Vložil: Katja

Titulek: Re: Re: MILAN ŠČUČKA

To jste napsal mně? Já jsem ta Katja, ne ten Katja.

Odpovědět

—————

Datum: 16.06.2018

Vložil: Katja

Titulek: Re: Re: Re: MILAN ŠČUČKA

Doufám, že nejste jedním z těch, kteří v rámci módní genderové rovnosti už nerozeznávají pohlaví.

Odpovědět

—————

Datum: 01.05.2018

Vložil: Katja

Titulek: Proč nemazat karmu,ale smazat video plné pýchy

Sice mi uniklo Igore, co mělo za význam mazat z YouTube video : "VODA SE NEPTÁ,ZDA MÁ TÉCT" se "zázračným léčitelem" a odstraňovačem karmy Milanem Ščučkou, když je tam stále, a dokonce ve dvou verzích - české a anglické (a kdo má vlastně k němu práva), ale nechť.
Dovoluji si překopírovat moc pěkné zamyšlení Danky Davano o tom, proč nemazat karmu jako VESMÍRNÉHO ZÁKONA:
KARMA V DOBĚ TRANSFORMACE ...JE ČI NENÍ ???
Včera jsem měla rozhovor s paní…byla smutná, protože se transformace neděje podle jejich představ (spíše podle představ, o kterých čte). Ptala se mě, jak je možné, že její přítel prožívá stále „křivdu“, když podle článků jsou už všechny karmické dluhy smazány…
Víte, odpověď na toto téma je jednoduchá, přestože se zdá být složitá…pokud by byly smazány karmické dluhy, nevznikla by například právě kniha o karmě: „Poselství poutníka“, už by mi nebyla nadiktovaná, protože by ji nebylo potřeba…
Já osobně si nemyslím, že karmické dluhy nebo karma jako taková už neexistuje, jak to tvrdí někteří lidé…popřel by se totiž "Vesmírný zákon", celý vesmír by se dostal do chaosu a ztratil by řád.
Spíš mě na tom všem zarazila jiná věc…proč naslouchají lidé názorům, které popírají chod vesmíru a karmy? Proč někdo vytváří lidem postuláty, že nemusí nic dělat, že Světelná rada to za ně vyřídí, smaže jejich dluhy a přetransformuje je do jiných dimenzí…( Nepřipadá vám to známe? „Odpustky“).

To co je těmto lidem nabízeno…je z pohledu karmy, jakoby utekli za školu, nechtěli se učit a pořídili si falešné vysvědčení, že složili zkoušky…třeba právě z nedostatku trpělivosti nebo lásce sama k sobě…
Proč jsem napsala právě z lásky k sobě? Protože chtěním se vyhnout se zadanému životnímu učivu neubližujeme druhým, ale právě sobě…A pak není snad tato Země, kterou si naše duše vybraly pro svůj život krásná? Tak zkusme napravit svoje karmy, zkusme odlehčit z ní naše viny, aby mohla lépe dýchat, zkusme změnit svět …nyní a hned…kde začít??? U sebe.

Na mojí přednášce na astrovíkendu se mějedna paní ptala, co má dělat, když se jí vrací špatné myšlenky, že je od sebe odhání…
Ano, ony se vrací, stejně jako bumerang, protože chtějí být vyřešeny a ne odhozeny. Pokud vám někdo radí, že nemáte k sobě zlé myšlenky pustit, neradí to člověk znalý karmy, protože je zcela pochopitelné, že se tyto myšlenky vrátí. Proto je přijměte a ptejte se, proč se vrací, proč nastává stále stejná situace, možná se mění lidé kolem vás…co se máte naučit nebo napravit…věřte sami sobě. Věřte, že vaše podvědomí zná odpověď a rádo vám ji zodpoví.
Neutíkejte před sebou a nechtějte, aby vaše hříchy za vás napravovali jiní…pokud chceme změnit svět…musíme začít sami u sebe…nejen se podívat na sebe do pomyslného zrcadla, ale také naučit se mít rádi i s chybami, které děláme…jak jinak chcete rozdávat lásku…

A protože mi většinou "Oni" potvrdí moje myšlenky a já to beru jako známku ve škole, dostal se mi dnes ráno do rukou článek…je to spíš otázka a odpověď…potvrzuje se zde to, co cítím…karma je zákon stvoření…
Tvrzení, že Ježíš zemřel, aby vykoupil všechny duše, jsem nikdy nepřijala, on byl posel, měl lidi přivést ke hvězdám, ale respektoval jejich svobodnou vůli, jestli chtějí nebo nechtějí jít s ním…tak je to i s transformací…pokud někdo mluví za ostatní…není to transformace, ale opět jen manipulace duší…
Věřte prosím sobě, to o co v transformaci jde, je napojit se na energetický tok lásky. Chtěli byste, aby to udělal váš soused za vás? Ano pochopili jste, nejde to…jsme samostatné bytosti s jedinečnou rozhodovací schopností…to rozhodnutí o dalším vašem životě máte jen vy ve svých rukou.
S láskou Danka

Odpovědět

—————

Datum: 13.06.2018

Vložil: Petr Cibulka

Titulek: Re: Proč nemazat karmu,ale smazat video plné pýchy

Obávám se, že máte naprostou pravdu, ale žijeme v Civilizaci Lži, plaveme v oceánu nekonečných manipulací a to co je pevné a neměnné nevidíme, natož abychom viděli tu správnou cestu k němu. Ale času k tomu v průběhu mnoha svých dalších životů máme naštěstí dostatek. Bude to ale každého z nás ještě hodně bolet, než to pochopíme a prozřeme, protože slova poučení a varování nám k tomu bohužel nestačí...

Odpovědět

—————

Datum: 25.04.2018

Vložil: MARKLAR

Titulek: New AgeSvět se převrací a mění,
jedno však zůstává beze změny.
Po všechna léta mého života
zůstává jedno beze změny,
ať to skrýváte jakkoli, toto se nemění:
trvalý zápas dobra a zla.
- T. S. Eliot
Svět se hnul. Západní civilizací zmítá schizofrenie: V tentýž okamžik, kdy se snaží chirurgicky odstranit zbytky křesťanství, zejména v bývalém „křesťanském světě“ (dnešní Evropa), přijímá i „nové“ duchovní nauky – dnes hromadně označované jako New age.

Kult New age se stal lákavou alternativou spiritualismu; a to nejen pro soudobého „konzumenta mainstreamu“, ale i pro stále rostoucí skupinu „konspiračních teoretiků“, kteří vnucovaná paradigmata odmítli a hledají pravdu kdekoliv jinde – mimo hlavní proud. O to snadněji však podléhají novým klamům a svůdným myšlenkám.

Randall N. Baer, bývalá osobnost v New age univerzu, může vyprávět své; jeho příběh demonstruje, že „králičí nora“ duchovního poznání může vést hlouběji, než by kdo očekával – dokázal, že andělská zjevení nejsou tím, čím se zdají být na první pohled. Je rovněž typickým svědectvím, jenž zastupuje obrovské množství podobně děsivých zkušeností.

„Nový věk“ je neoddělitelně spjat s Novým světovým řádem. Ač proti němu mnoho následovatelů tohoto hnutí vystupuje, jsou jeho bezděčnou součástí. Nový světový řád má totiž i náboženskou složku; není proto překvapivé, že řada osobností New age naopak volá po světové vládě. Přece jen: „Nový věk“ vše potřebné říká již svým názvem. Rovněž není velké tajemství, že se očekává příchod „velkého mesiáše“. Přichází antikrist?
Lež ze zahrady Eden
Pravou tvář New age nelze poznat bez klasického příběhu z Bible. Zde je totiž dokonale vystižená podstata zla:
„Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme; Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí! Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevřou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.“ Genesis 3:1-6 (Bible Kralická)
Přeskočme rovnou různé fáze poznání a řekněme si o čem celý New age vlastně je: Vše se skrývá ve větě: „a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.“

V prvé řadě je potřeba si uvědomit důsledky, které z této informace vyplývají:
Starý zákon předchází jakémukoliv spiritualismu z New age
Tento příběh jasně identifikuje satanův klam
New age své myšlenky zakládá přesně na tomto klamu
Podíváte-li se do New age hlouběji, jedna věc zůstává vždy stejná, a to myšlenka „vesmírné jednoty“. Veškerenstvo vychází z jediné podstaty či substance. Nebo-li: Neexistuje dobro a zlo. Všechno je Jedno. A my jsme manifestací této kosmické síly (vědomí). Jsme svými vlastními bohy. Ale pojďme si definovat některé termíny...
Co všechno je New age?
Hnutí New Age (angl. Nový věk) představuje zastřešující označení pro celou řadu lidí, organizací, akcí, praktik a myšlenek. Skládá se z mnoha myšlenkových proudů, má svou vlastní filosofickou a náboženskou interpretaci a dovolává se vědeckých názorů.

To je trochu moc obecné. V praktické rovině sem patří každý, kdo nějakým způsobem vyznává následující myšlenky:

víra v astrologii, numerologii, posvátnou geometrii, skryté duchovní významy (gnosticismus)
channeling (komunikace s „bytostmi“ z vyšších dimenzí)
meditace, jóga
víra v různé energie, „čakry“, práce s krystaly
víra, že všechno je Jedno (formy monismu)
„člověk je bůh“
Ježíš Kristus je jen stav mysli nebo „vědomí“, kterého můžeme dosáhnout
veškeré esoterické nauky
víra v mimozemské civilizace a „andělské bytosti“
reinkarnace, karma a „zákon přitažlivosti“
přicházející skok v „evoluci vědomí“ (vstup do nové dimenze / nastolení ráje / zlatého věku)
„všechna náboženství jsou založena na společné pravdě“
víra, že civilizace potřebuje jeden světový systém pro „věk vodnáře“
Je nutné poznamenat, že mnohé doktríny přicházejí od takzvaných guru (duchovních učitelů), kteří určitými technikami „channelují“ (napojují se) takzvané „duchovní bytosti“, kterým bezprecedentně důvěřují. O to více je potom zarážející, že lidé zůstávají nadále součástí tohoto bludného hnutí; vzpomenete-li si na rok 2012 a slavný Májský kalendář, tak hnutí New age bylo obestoupeno řadou proroctví, ale žádná z nich se nenaplnila.
Kde to má počátek? A kde konec?
Základní otázka zní: Kde má toto nové náboženství počátek? Podíváme-li se do historie, tak vše začíná u Heleny Petrovny Blavatské a Teosofické společnosti.

Helena Petrovna Blavatská, matka moderního New age, založila v New Yorku Teosofickou společnost v roce 1875. Zásadní kniha, kterou tato ruská kněžna publikovala, se jmenuje Tajná doktrína. Její poselství lze shrnout několika zajímavými citáty:
„Esoterická filosofie ukazuje, že člověk je skutečně manifestované božstvo mající dvojí aspekt – dobro a zlo. [...] Ďábel je nyní církví označován jako temnota, ačkoliv v Bibli se o něm hovoří jako o Synu Božím (v Jobovi), Jitřence, Luciferovi (Izajáš). Existuje celá filosofie tohoto dogmatu ospravedlňující, proč byl první archanděl, který se vynořil z hlubin chaosu, pojmenován jako Lux (Lucifer), osvícený syn rána nebo úsvitu. On byl církví transformován do podoby Lucifera nebo Satana, protože je vyšší a starší než Jehova a musel být obětován pro vznik nového dogmatu. [...] Protože Satan, jakmile přestane být viděn pověrčivým, dogmatickým, nefilosofickým duchem církví, vyroste do grandiózního obrazu toho, jenž udělal z pozemského člověka božského; a který mu dal skrze dlouhý cyklus ‘Maha-kalpa‘ zákony spirituálního života a osvobodil jej od hříchu nevědomosti, a tedy i smrti. “
Asi nikoho nepřekvapí, že tato žena později, v roce 1877, přijala certifikát „Obřadu přijetí“ od zednáře 33. stupně Johna Yarkra. V roce 1887 pak založila i časopis Lucifer. Dle vlastních slov je veškeré její dílo nadiktované „duchovními rádci“. Je dobré podotknout, že populární internetový dokument Petera Josepha „Duch doby“, který v jedné části napadal křesťanství, čerpal mimo jiné právě z prací madam Blavatské.

Další významnou osobností hnutí New age je Alice Baileyová – žákyně Heleny Blavatské a členka Teosofické společnosti. Tato žena vydala 24 knih, které jsou pro učení New Age zásadní. Tvrdila, že je vlastně nenapsala sama, ale byly jí nadiktovány jejím „duchovním vůdcem“, který si nechal říkat Djwhal Khul. V roce 1922 založila neziskovou organizaci pod názvem „Lucifer Trust.“ (později přejmenováno na Lucis trust), která publikuje její knihy dodnes.

V knize „Education for a New age“ navrhuje, že v novém věku má být „světové občanství cílem osvícení, spolu se světovou federací a světovým mozkem.“ Jinými slovy: Nový světový řád.

Aby to nebylo málo, tak zakladatel satanistické církve a autor satanistické Bible, Anton LaVey, prohlásil, že New age vykrádá satanistické okultní praktiky:
„V obsahu knih, které lemují police v New age knihkupectvích, jsou instrukce pro řízenou meditaci, kreativní vizualizaci, mimotělní zkušenosti, napojování se na duchovní rádce, vykládání budoucnosti pomocí karet, křišťálových koulí nebo hvězd. Co kdyby si tyto praktiky přivlastnili satanisté pro své vlastní temné účely a věnovali je rituálům pro ďábla, kam doopravdy patří? Lidé z New age převzali všechny druhy satanistických materiálů a upravili je pro své vlastní pokrytecké účely. Ale popravdě řečeno, celá značka New age, je opětovný pokus hrát ďáblovu hru bez užití jeho jména.“ (Church of Satan, B. Barton, str.107)
Je patrné, že mnoho myšlenek New age nemá svůj původ u lidí. Jsou jimi pouze zprostředkované. Skutečnými autory jsou ale duchovní bytosti. Je opravdu fascinující, že nikdo nepochybuje o pravosti jejich úmyslů. Zvláště, když je v V Bibli jasně psáno:
„A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla.“ (2 Kor 11:14)
„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů.“ (1 Tim 4:1)
Z toho lze usoudit, že New age, zednářství a satanistická církev mají společné kořeny. To je všechno hezké, říkáte si, ale existují i nějaká svědectví, která by prokázala, že ta „temná strana mince“ je skutečná?

Baerovo děsivé svědectví
Randall N. Baer byl mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti krystalů, posvátné geometrie a spirituálních učení. Jeho příběh je typickým svědectvím a zastupuje nesčetné množství bývalých členů praktikujících New age spiritualismus.

Ve své knize, „Inside the New age nightmare“ popisuje svůj duchovní vývoj a konečnou konverzi ke Kristu, jakmile objevil, co se skrývá za takzvanými benevolentními „duchovními rádci“ a „anděly světla“.
„Jeden večer, zatímco jsem byl ve své ‚meditační komoře', můj duch se dostával do nejvzdálenějších koutů ‚nebeského světla'. Ta noc změnila můj život navždy.
Během tohoto prožitku jsem byl obklopen doslova ohromující září – bylo to jako bych se díval přímo do slunce. Vlny blaženosti ozařovaly mého ducha. Byl jsem totálně uchvácen tou mocí.

Náhle se připojila ještě další síla. Zastihla mě naprosto nepřipraveného. Ve mžiku oka mě neviditelná ruka zavedla do zákulisí scény, kterou jsem sledoval. Byl jsem vzat za oponu oslňující záře a zde jsem spatřil něco, co mě nechalo v mrákotách a děsu po celý týden. Viděl jsem tvář pronikavé temnoty! Za oponou třpytivé vnější fasády se nacházela neuvěřitelně mocná, rozšklebená tvář plna absolutní nenávisti a nevýslovné ohavnosti – tváře démonů naplněné mocí satana!“
Takto expresivně popisuje Baer svůj zážitek, který ho nakonec dovedl ke Kristu. Toto svědectví vůbec není ojedinělé, ale právě docela typické. Kdo byla ta záhadná síla, která mu ukázala skutečnou tvář zla?
„Co jsem v té době ještě netušit, že to byl sám Ježíš, kdo intervenoval svou milostí do mého života. Po této zkušenosti jsem věděl jen, že nějaká síla větší než ta ukryta za líbeznou tváří, udělala dvě věci: 1) Ukázala mi skutečnou tvář New age ‚nebes' a ‚andělů', se kterými jsem byl hluboce zapleten. 2) Vysvobodila mě z jistého zatracení.“
Podobný prožitek popisuje i Johanna Michaelsen ve své knize „The beautiful side of evil“. I ona, jakmile objevila skutečnou tvář zla, byla vysvobozena z démonické posedlosti. V okamžiku obrácení se člověk dostává do nebezpečné situace – často mu jde i o život. Týden po vydání knihy sjelo Baerovo auto ve vysoké rychlosti z horského průsmyku v Mexiku. Náhoda?
New age je Nový světový řád
Pojďme si shrnout dosavadní informace:
Bible, která předchází New age, obsahuje řadu výstižných varování vztahujících se na toto hnutí.
Nový věk lze do jisté míry ztotožnit se zednářstvím a satanistickými praktikami.
Proroctví vyřčená k „fenoménu 2012“, se nikdy nenaplnila.
Původ myšlenek New age lze vystopovat až k „duchovním bytostem“ .
Svědectví konvertistů potvrzují opakující se vzor: Za benevolentními bytostmi a silnými prožitky se skrývají démonické síly.
Přidejme si ještě jeden bod: Křesťanství a New age je v naprostém rozporu u otázky týkající se zednářství. Co tím mám na mysli?

New age je ve skutečnosti taková kolekce mystických škol Babylonu a novodobého svobodného zednářství; zatímco lidé jako například Jan Van Helsing (autor knihy: Ruce pryč od této knihy), David Icke a další, hodnotí pozitivně fakt, že se znalosti tajných spolků volně rozšiřují mezi běžné smrtelníky (evoluce vědomí), křesťané to považují za signál, že se blíží příchod antikrista.

Dále: New age, ve své nejobecnější podobě, explicitně popisuje utopistickou vizi Nového světového řádu, což je patrné v následujícím odstavci z Baerovy knihy:
„Renesance vědomí vnímá lidstvo v současné době prožívající počátek nového duchovního a sociálně politického probuzení; novodobá „super renesance“ predestinovaná k tomu, aby člověka zavedla do nové osvíceného humanismu. Současně i odmítající myšlenku Božího zásahu pro kreaci globální utopie, tato perspektiva vidí probuzení neomezeného božského potenciálu jako nástroje k manifestaci ráje na Zemi.“
David Spangler, typický zastánce těchto myšlenek a další významná osobnost hnutí Nového věku, přijal gnostické pohledy na křesťanství, které obvykle hovoří o Luciferovi jako mocnějším bohu (případně jako o bratru Boha), který byl neprávem vyhnán z Nebe. Ve své knize „Reflections on Christ“, napsal:
„Nikdo nevstoupí do Nového světového řádu, dokud se nezaváže k uctívání Lucifera. Nikdo nevstoupí do Nového věku, dokud nepřijme luciferiánskou inicializaci.“
Nejen, že řada osobností z tohoto satanistického hnutí (počínaje zesnulou Alice Bailey, Davidem Spanglerem...) volá po Novém světovém řádu, New age dokonce považuje tajné znalosti zednářství za „dávnou pravdu“, která byla elitami tohoto světa doposud skryta před „běžnými smrtelníky“ a je jakousi zbraní proti Novému světovému řádu. Je až k neuvěření, kolik lidí, co si myslí, že objevili pravdu, a že se postavili Novému světovému řádu, ve skutečnosti stojí v jeho tvrdém jádru.
Příchod antikrista
Ale to není vše: S nástupem „věku Vodnáře“ mnozí věří, že přijde i nový „mesiáš“. Jestli to náhodou nevíte, tak předchozí „věk Ryb“ byl reprezentován Ježíšem Kristem – mocným guru, který učil lidi, jak dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Jakou to má konexi? No, nebyli snad apoštolové rybáři?! Vnímáte také tu dokonalou logiku? Komické je, že ač mnozí guru z New age sebevědomě interpretují Bibli, tak je patrné, že jí nikdy nečetli. Jak by mohli!

Hlavní postavou pro plánované nastolení „NWO“ a světového náboženství má být lord „Maitrea“, kterého chtělo hnutí uvést na veřejnost 25.4.1982. V mnoha zemích oznamovali titulky v časopisech: „Kristus už je mezi námi, nepřichází svět soudit, ale přináší pomoc a inspiraci. On je Maitrea, vychovatel světa.“

Pojďme si připomenout seznam mesiášů (proroků), kteří jsou očekávání:
Židé čekají na svého „spasitele“.
Muslimové na příchod Imáma Mahdího.
Budhisté na inkarnaci Budhy.
Někteří křesťané očekávají druhý příchod Krista ještě před velkým pronásledováním církve.
Až tedy přijde antikrist, bude-li to zrovna lord Maitrea, je patrné, že naplní proroctví mnoha náboženství (včetně křesťanů, co uvěřili bludu, že vytržení církve může přijít kdykoliv). Nicméně: Praví bdělí křestané jej rezolutně odmítnou! Je tento scénář reálný? Blíží se příchod antikrista? Na to nelze unáhleně odpovědět.

Jedno však jisté je a zůstává beze změny. Po všechny věky beze změny. Trvalý zápas dobra a zla.

Odpovědět

—————

Datum: 13.06.2018

Vložil: Petr Cibulka

Titulek: Re: New Age

Můj předchozí diskusmí příspěvek se z nějakého důvodu nezobrazil, takže ještě jednou. Před vaší analýzou smekám. I když se touto oblastí rovněž zabývám, uvádíte zde pro mě nové informace. Pošlete mně prosím na sebe přes naše stránky svůj mailový kontakt, rád bych vám poslal ke kritickému posouzení a případné diskusi svoji vlastní značně rozsáhlou analýzu na stejné téma.
S pozdravem vše dobré všem dobrým a Zlé pryč!
Petr Cibulka, www.cibulka.net plus https://voltepravyblok2018.cekuj.net/.

Odpovědět

—————

Datum: 27.06.2018

Vložil: MARKLAR

Titulek: Re: Re: New Age

Pane Cibulka. Nevím, co Vás sem zaválo, ale GOSCHA je všechno jiné, jen ne agitační politická platforma.

Odpovědět

—————

Datum: 14.06.2018

Vložil: Petr Cibulka

Titulek: Re: New Age

PS. K jednomu tvrzení ohledně Blavatské coby matky New Age konkurenční verze Petra Cibulky: Pravděpodobnější je, že ještě předtím zorganizoval a ideově konsolidoval struktury antikřesťanského světového Luciferiánství a architekturu „Nového světového řádu“ (řádu bez křesťanství a bez křesťanů) významný zednář klíčového významu a o dvacet let starší Albert Pike, viz: www.google.cz/#q=Pike+Albert a Blavatská, jako plně kompatibilní pokračovatelka, je pak už pouze doplnila. Nebezpečí zvyšuje skutečnost, že tito lidé mají v mnohém pravdu, i když se celkově mýlí. Je rovněž zajímavé, že úřady Britského impéria považovaly Blavatskou za ruskou špionku!

Odpovědět

—————

Datum: 13.04.2018

Vložil: Alex

Titulek: Názor Abd-ru-shina na Buddhismus

Buddhismus
OTÁZKA: Je to příliš mnoho, když požádám Abdrushina o vysvětlení, jak se staví vůči nejvyšším myšlenkám buddhistů, kteří nalézají svou největší blaženost v opětovném rozplynutí se dokonalého lidského ducha?

ODPOVĚĎ: Vaše otázka skrývá odpověď již v sobě. Ano, stavím se zcela rozhodně proti těmto myšlenkám v nejostřejším významu slova! Nejvyšší blažeností lidského ducha, který se stal dokonalým, je osobně vědomý život v čistě duchovní části stvoření, která se nazývá rájem, jakož i odtamtud osobně vědomé spolupůsobení v trvalém vývoji stvoření podle Boží vůle. Pokud by muselo nastat opětovné rozplynutí, bylo by celé lidské bytí, veškeré putování skrze všechny části stvoření zcela bezúčelné! To se však opět nedá sloučit s dokonalostí vůle Stvořitele.

Každý nakonec dojde také ještě k tomu, že rozplynutí hotového lidského ducha nemůže být nikdy pokrokem, nýbrž pouze strašlivým krokem zpět! Lidský duch bude se také v ráji ještě ve svých schopnostech trvale dál rozvíjet, avšak nikdy se nerozplyne. Protože putování a všechny k tomu patřící nutnosti vývoje mají jako konečný cíl sebeuvědomění k osobnímu „já“.

Rozplynutí stihne jen toho lidského ducha, který na své dráze skrze hmotnost následkem falešných názorů zbloudí, tedy ztratí pravou cestu a nenalezne ji zpět do oněch světlých výšin, odkud pochází. Pak zcela přirozeně, když jím obývaná světová část jde vstříc svému rozkladu, bude se svými hmotnými obaly rovněž rozložen a rozplyne se, přičemž také své osobně nabyté já jako takové ztratí. Přestává tím jako osobnost opět existovat. Toto rozplynutí je souznačné s věčným vymazáním ze zlaté knihy vědomého života, protože byl neschopný tím, že nehledal svou cestu do výšin.

Tento postup je zcela přirozené, samočinné dění, které se nazývá věčným zatracením. To nejstrašnější, co se může osobně vědomému lidskému duchu stát (přednáška: Poslední soud).

K výšinám se vyvíjející duch však stále více nabývá podoby Stvořitele a vchází v lidsky ideální postavě do říše čistě duchovní, aby tam stále silněji spolupůsobil ve stvoření. Dojít ještě výše je pro něj nemožné, taktéž to nelze nikdy přivodit skrze rozplynutí, které přece nemůže směrem vzhůru naprosto vůbec nastat; neboť pak by musela jeho cesta vést mimo stvoření a to on nemůže! Mimo ně přichází pak Božské. Lidský duch je však duchovního složení, a nikoliv Božské povahy, které mu dává nezměnitelně ostrou, přirozenou a nepřekročitelnou hranici. Musí setrvat v duchovnu následkem svého původu, který v sobě nemůže doznat žádných změn a žádného stoupání k Božskému. V důsledku toho je buddhistická myšlenka, kterou hájí také mnozí okultisté v názoru, že v sobě nesou Božské, bezpodmínečným omylem. Člověk je tvor, stojí tedy ve stvoření a také navždy v něm musí zůstat. Každé jiné tvrzení ukazuje jen směšnou nafoukanost, kterou veškeré lidstvo přece tak trpí, a tím považuje nejfantastičtější a nejnepřirozenější věci za možné.

Buddhistická myšlenka nejvyšší blaženosti skrze opětovné rozplynutí namáhavě získaného osobního vědomého já má svůj počátek ve sklonu orientálců k pohodlnému rozjímání! Tento sklon se vplížil jako přání do náboženských názorů, které přece vždy nesou nějakou charakteristickou pečeť země svého původu.

Odpovědi na otázky od Abdrushina

Odpovědět

—————

Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Šárka Hudečková
Lucie Scantlebury
Veronika Pěkná
Děkujeme, že přicházíte
nabrat inspiraci a posilu!