STANOVY
GOSCHA spolek

 

Úprava schválená valnou hromadou sdružení dne 27. 1. 2014

s cílem přizpůsobit stanovy úpravě spolků v zákoně č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

1.      Název: GOSCHA spolek (dále jen „sdružení“)

2.      Sídlem sdružení je Pukšice 16, Uhelná Příbram, 582 82, Golčův Jeníkov

3.      IČ: 22769056

4.      Vznik sdružení: registrací ministerstvem vnitra č.j.VS/1-1/86155/11-R ze dne  24.10.2011.

 

 

Článek II.

Statut sdružení

 

1.      Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2.      Sdružení je právnickou osobou.

 

Článek III.

Účel sdružení

 

1.      Účelem, k němuž se členové sdružili, jsou tyto veřejně prospěšné aktivity:

a.    Snaha o zlepšení kulturního a historického povědomí co nejširších vrstev obyvatel v České republice a dalších zemích EU.

b.    Vykonávání aktivit v oblasti současné kulturní tvorby, především menšinových forem.

c.    Vytvoření prostoru pro aktivity lidí různých zájmů, věku, vzdělání a přesvědčení se zaměřením na uměleckou činnost, setkávání, výuku,
       poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu.

d.   Vyvíjení aktivit na poli prosazování lidských práv a vykonávání činností souvisejících se zkvalitněním životního prostoru v České
      republice.

e.    Navazování styků a spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery (neziskovými organizacemi, institucemi, samosprávou a státní
       správou, komerčními společnostmi) podobného zaměření.

f.     Podporování a realizování aktivit směřujících k rozvoji alternativního vzdělávání a terapie, spolupráci a dobrovolnictví v rámci České
       republiky, bude-li zájem tak i v dalších zemích EU.

g.    Ochrana životního prostředí.

h.    Ediční, propagační a osvětová činnost, zajišťování výměny informací.

 

2.      V souladu se stanoveným účelem může sdružení jako vedlejší hospodářskou činnost realizovat tyto činnosti:

a.    Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, velkoobchod
       a maloobchod.

b.    Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, fotografické služby.

c.    Zprostředkování obchodu a služeb

d.   Výroba a prodej předmětů uměleckého, rukodělného nebo drobného charakteru.

e.    Vydávání knih a zvukových a obrazových nosičů s vlastní tvorbou apod.

 

3.      Účelem této vedlejší hospodářské činnosti je získání finančních prostředků pro realizaci účelu činností sdružení.

 

Článek IV.

Členství

 

1.      Členství je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každý občan České republiky, zemí EU a dalších zemí, který se ztotožňuje s těmito
         stanovami, bez ohledu na státní příslušnost, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské
         vyznání a sociální postavení.

2.      Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

3.      O přijetí člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada sdružení.

4.      Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5.      Členství může být pozastaveno jen za porušení povinností člena sdružení. O pozastavení členství rozhoduje valná hromada, ta současně
         určuje, jaká práva budou členovi jako sankce odepřena a na jak dlouho. Člen s pozastaveným členstvím vždy ztrácí hlasovací právo na
         valné hromadě a právo volit a být volen do orgánů sdružení.

 

6.        Členství zaniká:

a.     Vystoupením člena.

b.     Úmrtím člena.

c.     Vyloučením rozhodnutím valné hromady.

d.    Zánikem sdružení.

 

7.        O vyloučení člena rozhoduje valná hromada postupem podle §240-241 občanského zákoníku.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

 

1.      Člen sdružení má právo:

                    a.    Účastnit se jednání členské schůze.

                    b.    Volit orgány sdružení.

                    c.    Být volen do orgánů sdružení.

                    d.    Hlasovat dle své vůle a přesvědčení v orgánech sdružení.

                    e.    Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

                    f.     Nahlížet do všech dokladů sdružení a mít tak přehled o činnosti sdružení.

                    g.    Podávat návrhy usnesení a interních směrnic.

                    h.    Další práva, na nichž se usnese Valná hromada.

 

 

2.      Člen má povinnost zejména:

                    a.    Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy sdružení.

                    b.    Aktivně se podílet na plnění cílů sdružení.

                    c.    Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

                    d.    Chovat se v souladu se stanovami a interními směrnicemi.

                    e.    Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

                    f.     V co největší míře se účastnit schůzí orgánů sdružení.

 

 

Článek VI.

Orgány sdružení

1.      Orgány sdružení jsou:

                    a.    Valná hromada

                    b.    Předseda sdružení

                    c.    Místopředseda sdružení

 

Článek VII.

Valná hromada

 

1.      Valná hromada je nejvyšším i výkonným orgánem sdružení.

2.      Valná hromada se koná jednou ročně.

3.      Valnou hromadu svolává předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda sdružení.

4.      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada,
         svolá předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ne však dříve než za 5 kalendářních
         dnů náhradní valnou hromadu; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5.      Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, neurčí-li
         stanovy jinak.

6.      Valnou hromadu svolá předseda výbor sdružení také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li
          v žádosti uvedena lhůta pozdější.

7.      Valná hromada schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zrušení sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny
          všech členů sdružení.

8.      Valná hromada po skončení funkčního období orgánů sdružení volí předsedu a místopředsedu sdružení.

9.      Valná hromada přijímá interní směrnice, které upravují okruhy závazných pravidel ve stanovách neuvedené. Interní směrnice nesmí být
          v rozporu se stanovami a právním pořádkem České republiky. K přijetí interní směrnice postačují náležitosti běžného usnesení.

 

Článek VIII.

Předseda

 

1.      Předseda je statutárním orgánem sdružení. Předsedou byl na prvním zasedání valné hromady po registraci sdružení – Igor Chaun.
         Předseda vykonává svou funkci doživotně.

2.      Předseda naplňuje rozhodnutí valné hromady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech
         sdružení.

3.      Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4.      Předseda připravuje podklady pro jednání valné hromady.

5.      Předseda sdružení je povinen poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě o otázkách hospodaření sdružení. Předseda
         zajišťuje vypracování zprávy o stavu hospodaření sdružení. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do
         každého 31. ledna roku následujícího po ukončení předchozího účetního období.

6.      K jednání ve věcech sdružení je oprávněn i místopředseda sdružení, a to v rozsahu oprávnění stanovených tímto statutem nebo v rozsahu
         plné moci, kterou mu udělí předseda.

 

Článek IX.

Místopředseda

 

1.        Místopředseda je funkcionářem sdružení, který je volen valnou hromadou. Funkční období místopředsedy je pět let.

2.        Místopředseda zastupuje předsedu při řízení chodu sdružení, není-li předseda přítomen. K jednání navenek jedná na základě plné
           moci, kterou mu předseda sdružení udělí.

3.        Místopředseda zodpovídá za vedení seznamu členů sdružení. Do seznamu jsou zapisováni členové na základě rozhodnutí valné
           hromady o přijetí za člena. Při skončení členství se do seznamu členů uvede datum skončení členství a důvod skončení členství.
           Seznam členů se nezveřejňuje.

 

Článek X.

Pracovně – právní vztahy

 

Sdružení může přijímat zaměstnance do pracovního poměru nebo uzavírat dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody a smlouvy s fyzickými nebo právními subjekty v rámci platných předpisů.

 

 

Článek XI.

Zrušení a zánik sdružení

 

1.      Sdružení se zrušuje rozhodnutím valné hromady nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.

2.      Valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení sdružení jmenuje likvidátora.

3.      Likvidátor sestaví soupis majetku sdružení, který zpřístupní v sídle sdružení. O zveřejnění seznamu členy sdružení vyrozumí. Pokud o to
         člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu.

4.      Likvidační zůstatek se převede na jinou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako Sdružení, podle rozhodnutí valné hromady.

5.      Sdružení zaniká výmazem z rejstříku spolků.

 

 

Článek XII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1.      Veškeré vztahy těmito stanovami či interními směrnicemi neupravené se řídí příslušnými právními normami.

2.      Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna valná hromada.

3.      Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry sdružení občanským zákoníkem.

4.      Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 19. 6. 2013.

 

 

 


Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
David Borůvka
Ivana Vitáková
Šárka Hudečková
Děkujeme, že přicházíte
nabrat inspiraci a posilu!